A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 45
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AHN
Long Form : anterior hypothalamic nucleus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VMH 1334 
LHA 792 
DMH 1753 
ME 6800 
SC 16240 
SCN 4926 
SO 4151 
4-CIN 33 
5-HIAA 3482 
10  AGG-pups
11  AR 24755 
12  BNST 814 
13  BSA 14222 
14  BST 772 
15  DHT 4509 
16  dlPAG 107 
17  DMHN
18  EHF 292 
19  IPAT-pups
20  IR 29297 
21  LHA-28
22  LHN 39 
23  LPN 660 
24  LPS 51281 
25  MPN 2087 
26  MPOA 847 
27  MPON 11 
28  NK 22414 
29  NMA 1556 
30  NMS 1666 
31  OVLT 372 
32  PAT-pups
33  PH 10337 
34  PHA-L 624 
35  PHN 1328 
36  PP 13297 
37  PV 12112 
38  PVHN
39  PVN 5117 
40  SF-1 797 
41  SG 5325 
42  Sham 284 
43  SHR 11343 
44  TRH 5518 
45  VMHN