A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1347
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ANNs
Long Form : artificial neural networks
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MLR 40  4458 
MLP 39  1429 
PCA 38  22277 
ROC 35  30939 
LR 29  8040 
SVMs 29  807 
SVM 28  6854 
RMSE 26  2814 
PLS 25  5249 
10  RBF 21  2784 
11  AUC 20  37503 
12  GA 19  15530 
13  ANN 18  4084 
14  LDA 18  3622 
15  QSAR 18  3380 
16  AI 17  13315 
17  ML 17  7428 
18  EEG 15  22529 
19  AD 14  81787 
20  ANFIS 13  369 
21  BP 13  42538 
22  SNNs 13  128 
23  RSM 12  4057 
24  PSA 11  19808 
25  NIR 10  10255 
26  AUROC 2654 
27  CAD 28870 
28  ICU 26030 
29  LM 6435 
30  PLSR 1058 
31  PSO 1461 
32  CT 109305 
33  DTs 267 
34  ED 37742 
35  GAs 587 
36  k-NN 589 
37  MSE 1613 
38  SOM 3174 
39  COD 6059 
40  ee 606 
41  GP 13397 
42  MCI 10008 
43  MS 59998 
44  PR 25345 
45  PyMS 71 
46  SVR 6480 
47  AP 25065 
48  BOD 1095 
49  CART 2349 
50  CI 222940 
51  DFT 17518 
52  FTIR 18690 
53  MI 32247 
54  PE 28015 
55  SNV 896 
56  US 27247 
57  BMI 78584 
58  CNN 2822 
59  CNNs 1040 
60  CV 22232 
61  DA 27391 
62  DNNs 234 
63  DO 4207 
64  DWT 515 
65  EMG 14713 
66  FFNNs 18 
67  GRNN 169 
68  MLPs 175 
69  PCR 60123 
70  PCs 4488 
71  PPV 12513 
72  QSPR 621 
73  RMSEP 694 
74  RNN 401 
75  RNNs 203 
76  ROIs 3777 
77  STDP 632 
78  VTE 9969 
79  XRD 18298 
80  AR 25743 
81  ASD 20001 
82  BCI 2946 
83  CE 14899 
84  CRC 29153 
85  DE 4862 
86  DoE 963 
87  DSC 10836 
88  EIS 3554 
89  ELM 922 
90  ET 16638 
91  FFT 1572 
92  HMMs 525 
93  KNN 706 
94  LOO 276 
95  LT 12819 
96  LVQ 103 
97  MAE 2229 
98  MSC 7010 
99  NSCLC 38372 
100  PA 35516