A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 41
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AR
Long Form : aromatase
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AG 3842 
ER 48181 
CSCC 230 
WT 34299 
3 beta-HSD 110 
DHEA 4074 
FST 2711 
HPC 2844 
KO 9182 
10  5 alpha-RE
11  5-FU 11759 
12  AC 15486 
13  ACSA 100 
14  AIs 1273 
15  ARIs 457 
16  COX 9403 
17  DA 26577 
18  DHEAS 2919 
19  DSS 7840 
20  E1S
21  EDBC
22  ERalpha 4568 
23  GAST 81 
24  GCa 51 
25  GSH-Px 4703 
26  KZ 39 
27  NSCLC 35483 
28  PACAP 2785 
29  PFC 8216 
30  PG 16905 
31  Plan 20 
32  PLC 5569 
33  PR 24175 
34  QSAR 3232 
35  RIA 6624 
36  sh 486 
37  SHC 442 
38  SOD 27558 
39  SOL 1869 
40  TA 10956 
41  TMAs 744