A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 109
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AV
Long Form : adenovirus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
RV 12133 
AAV 4935 
mAbs 13155 
NV 1631 
CMV 16754 
DMD 5666 
EV 2631 
PCR 58862 
RSV 9517 
10  HA 28467 
11  HSV 7878 
12  IBV 1369 
13  ID 9089 
14  MG 9053 
15  MS 57689 
16  NP 14426 
17  PIV 1006 
18  Ab 3332 
19  ALRI 330 
20  APC 11030 
21  AQP 760 
22  ArgRS 35 
23  AVR 3065 
24  BAV 1161 
25  BKV 749 
26  BMT 7076 
27  BV 4396 
28  CAWS 49 
29  CE 14395 
30  CF 24093 
31  CFTR 5645 
32  Cpn 146 
33  CQ 2390 
34  CSOs 215 
35  CV 21196 
36  DNAs 43 
37  EA 9461 
38  EAMs 63 
39  EAs 545 
40  EC 22434 
41  EG-VEGF 68 
42  ELISA 40641 
43  EMS 5976 
44  EN 2317 
45  ER 48771 
46  FC 8477 
47  FP 6618 
48  GVHD 10823 
49  HAV 2779 
50  HC 14826 
51  HCA 2545 
52  HCMV 5442 
53  HD 27014 
54  HFD 8654 
55  HHT 1551 
56  HI 8343 
57  hMPV 1040 
58  HPoV
59  HSCT 8263 
60  HSV-I 51 
61  HuIFN-beta 95 
62  HVRs 81 
63  I/R 9206 
64  IC 12570 
65  ICAM-1 7667 
66  IFV 141 
67  ILT 522 
68  IPA-IgG
69  IPC 3040 
70  IVA 587 
71  IVDD 185 
72  JCV 969 
73  LRTI 869 
74  MCS 4379 
75  mEGP
76  Mfn2 385 
77  MIAFs
78  MoAbs 1374 
79  Mpn 19 
80  ND 4460 
81  NPCs 2549 
82  NS 9452 
83  NTC 264 
84  PA 33624 
85  PBMC 12409 
86  PC 28371 
87  PINK1 482 
88  PIV1 21 
89  pMCAO 351 
90  RGD 351 
91  ROS 63257 
92  RPs 542 
93  RT 31742 
94  SA 18201 
95  SCT 4689 
96  SD 32265 
97  shRNA 3400 
98  SN 6379 
99  SV40 2826 
100  TA 11144