A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 166
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AWR
Long Form : abdominal withdrawal reflex
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
IBS 34  6054 
CRD 31  1833 
EA 18  8507 
DRG 11  8081 
EMG 11  13617 
PI-IBS 143 
WAS 1194 
TRPV1 2130 
CRH 4015 
10  MC 11928 
11  5-HT 7284 
12  AA 21886 
13  BDNF 13431 
14  SD 29083 
15  TNBS 1778 
16  DC 17046 
17  ELISA 38143 
18  ERK 13795 
19  MCs 3001 
20  MWT 497 
21  NUCB2 131 
22  RVM 646 
23  SERT 1644 
24  TWL 148 
25  VH 1678 
26  VMR 348 
27  ACC 9070 
28  ACh 12308 
29  ACRS 68 
30  AOAA 269 
31  CBS 2676 
32  CIVP
33  CJA 27 
34  CRF 10754 
35  DEX 6610 
36  EC 20509 
37  EMGs 445 
38  HIS 1314 
39  HSP 6254 
40  IL 51438 
41  MAPK 17905 
42  MPO 8969 
43  MS 53145 
44  NMS 1538 
45  p.i 5017 
46  PAR-2 924 
47  PTSD 16898 
48  SP 19137 
49  T. spiralis 39 
50  TPH 1139 
51  VHS 230 
52  3-MPA 87 
53  5-HIAA 3428 
54  5-HT1A 274 
55  A1R 118 
56  AIVP
57  ALA 4558 
58  BIC 1556 
59  BTVC
60  C-IBS 66 
61  C. butyricum 16 
62  CACS 557 
63  CGRP 7454 
64  CKF 58 
65  CNS 38945 
66  CR 25478 
67  CREB 4803 
68  CSE 2944 
69  CVH 399 
70  D-IBS 109 
71  DAO 934 
72  DCs 14259 
73  DMSO 6816 
74  DO 3609 
75  DRGs 1188 
76  DRN 984 
77  EGM 273 
78  FN 7709 
79  FWC 88 
80  GHS-R1alpha
81  Gi 325 
82  GiA 14 
83  GLP-1 5893 
84  Glu 2978 
85  GR 10607 
86  HANS 28 
87  HC-3 206 
88  HCN 1127 
89  hDEX
90  HPM 297 
91  HTR7
92  i.c.v 7145 
93  IBS-D 311 
94  IDO 2027 
95  IL-1 8918 
96  IL-4 5247 
97  IL-9 183 
98  IMO 392 
99  ITM 320 
100  ITR 521