A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 267
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BACs
Long Form : bacterial artificial chromosomes
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
FISH 58  17689 
YACs 18  379 
PACs 13  638 
BAC 12  4993 
ES 16818 
GFP 14571 
HCMV 5449 
CGH 3073 
STS 6248 
10  TAR 1469 
11  aCGH 1431 
12  EST 3719 
13  ESTs 2668 
14  PCR 58947 
15  SNPs 32967 
16  CoV 392 
17  HSV-1 6975 
18  LOH 5607 
19  Mb 1646 
20  mc-FISH 19 
21  MR 36064 
22  TEs 2008 
23  CHO 10014 
24  CML 12418 
25  CMV 16780 
26  CMVs 121 
27  CNV 5939 
28  CNVs 2818 
29  DCM 5848 
30  DES 8262 
31  DOP-PCR 145 
32  ESs 449 
33  GENSAT
34  GH 19813 
35  GISH 398 
36  HAC 628 
37  HPRT 960 
38  iBAC
39  LTR 3648 
40  MACs 295 
41  MD 28375 
42  MDV 1205 
43  MERS-CoV 1252 
44  NOR 1819 
45  PFG 357 
46  PRV 2023 
47  rDNA 2106 
48  RFLP 7184 
49  RFLPs 1159 
50  SDR 1256 
51  SNP 20059 
52  SSRs 1149 
53  STSs 463 
54  TCR 13217 
55  TR 6231 
56  VSG 774 
57  VZV 4237 
58  WGS 2702 
59  WT 35030 
60  AdVs 99 
61  AFLP-PCR
62  AID 2207 
63  AP1 166 
64  array-CGH 320 
65  AS-seqs
66  ASGR 45 
67  B-ALL 867 
68  B-CLL 1695 
69  BACFA
70  BES 841 
71  BESs 198 
72  BHK 610 
73  BHV-1 991 
74  BIBAC 20 
75  BMP-2 2166 
76  BoHV-1 310 
77  bp 4496 
78  BPs 1516 
79  BrGSP
80  CalTech
81  Cas9 342 
82  CC 14945 
83  ccc 201 
84  CCND1 698 
85  CCSK 138 
86  CCV 337 
87  CDKD
88  CDM 914 
89  cDNA 2427 
90  CDS 2769 
91  CEF 1188 
92  CFTR 5656 
93  CGHa
94  ChAT 3579 
95  CHV 135 
96  cM 360 
97  CNC 1335 
98  CNS 41924 
99  CPS I 64 
100  CRF2 44