A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 191
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BASFI
Long Form : Bath AS Functional Index
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AS 96  20564 
BASDAI 85  826 
BASMI 33  182 
CRP 27  29174 
ESR 26  8832 
BASRI 12  51 
mSASSS 168 
VAS 27042 
MRI 82309 
10  ASQOL
11  BAS-G 48 
12  HAQ-S 40 
13  SF-36 5088 
14  TNF-alpha 48067 
15  axSpA 585 
16  BMD 24232 
17  HADS 3863 
18  HAQ 1560 
19  ICC 15482 
20  JoAS 10 
21  QOL 30838 
22  TNF 33050 
23  ASDAS 170 
24  BMI 77397 
25  HRQoL 16279 
26  MASES 45 
27  PGA 2666 
28  SpA 1820 
29  SSZ 228 
30  AE 7466 
31  AEs 9960 
32  ASAS 369 
33  ATLAS 78 
34  BASGI
35  BASRI-s 12 
36  CG 8695 
37  CI 219058 
38  DMARDs 1831 
39  EASi-QoL
40  nr-axSpA 143 
41  NRS 3826 
42  NSAID 4322 
43  NSAIDs 11606 
44  OC 11144 
45  PWV 3771 
46  RCTs 26655 
47  SASDAS
48  SF 10084 
49  SF-12 793 
50  SNPs 33660 
51  SPARCC 83 
52  SRM 2801 
53  TNFi 618 
54  6MWT 1939 
55  AAS 2904 
56  anti-TNF 613 
57  AoAS
58  AR 25428 
59  ASAS 20
60  ASAS20 21 
61  ASAS40
62  ASES-AS
63  aSpA
64  ASRI 14 
65  AT 11213 
66  BALP 563 
67  BASRI-spine
68  BASRI-t
69  BDI 4969 
70  BioTRAC
71  BP 42066 
72  BQG
73  BQZD
74  BSAP 256 
75  BTM 524 
76  CASPIC
77  ccIMT 57 
78  CD 39574 
79  CDAI 1093 
80  CHAQ-DI
81  CIs 18823 
82  COX 9560 
83  CT 107758 
84  CV 21859 
85  CVD 29474 
86  CZP 343 
87  D-PYR
88  DAI 1843 
89  DAS28 1097 
90  DEXA 2505 
91  DFI 1228 
92  DKK1 947 
93  DM 26156 
94  DMARD 1069 
95  ED 36973 
96  EDASMI
97  EG 3354 
98  EIMs 97 
99  ELISA 41423 
100  EOW 92