A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 37
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BMEP
Long Form : bone marrow edema pattern
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MRI 74098 
WORMS 124 
OA 26216 
KL 1136 
MR 34378 
OAI 392 
BMI 68691 
FIESTA 113 
IM-w FSE
10  SPGR 268 
11  AA 22040 
12  ANOVA 10102 
13  CA 21408 
14  CNR 2834 
15  CT 97859 
16  DCE-MRI 1549 
17  DESS 117 
18  DSA 4812 
19  FS 6410 
20  FSE 954 
21  GEE 2206 
22  HOOS 175 
23  HR-pQCT 467 
24  IW 246 
25  IW-FSE
26  MCL 3582 
27  MRIs 469 
28  NBM 850 
29  PASE 252 
30  RA 51404 
31  SAR 7252 
32  SHOMRI
33  SIF 809 
34  SNR 6674 
35  THA 6207 
36  UHF 247 
37  VAS 23387