A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 97
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BMI
Long Form : bone marrow involvement
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BMB 24  275 
DLBCL 16  6055 
OS 15  61521 
HL 14  6795 
PFS 13  22822 
PET/CT 11  3115 
NHL 10  9905 
LDH 18022 
BM 17524 
10  PET-CT 1173 
11  BMA 778 
12  CR 28632 
13  ESR 8913 
14  FDG 6393 
15  FL 5970 
16  Hb 12810 
17  IPI 1654 
18  PTCL 743 
19  beta2-MG 339 
20  BMAB 25 
21  cHL 817 
22  HSCT 8627 
23  LCL 1252 
24  MTV 1109 
25  TCL 617 
26  18F-FDG 864 
27  3y-OS
28  3y-PFS
29  aaIPI 55 
30  ABVD 193 
31  ACD4C
32  ACD8C
33  AL 7636 
34  ALC 1282 
35  ALP 13498 
36  AMC 1277 
37  aNHL 11 
38  ANKC
39  ASCT 2347 
40  BMU 101 
41  BVC 97 
42  CLL/SLL 186 
43  CRP 29633 
44  CT 109305 
45  DLBL 118 
46  DLCL 254 
47  DLT 2183 
48  DWI 6964 
49  ECOG 1798 
50  ENKL 109 
51  ENKTCL 51 
52  ES 17318 
53  F-18 FDG 84 
54  F-FDG 244 
55  FBC 451 
56  FCL 243 
57  FSL 493 
58  GHSG 97 
59  HCL 1446 
60  HD 27924 
61  HGBL 21 
62  HIV 43199 
63  HR 83176 
64  HUVEC 5294 
65  iBMB
66  IgH 1478 
67  IHC 16127 
68  IHP 481 
69  IM 11122 
70  LAHLH
71  LAHS 58 
72  LD 13346 
73  LN 8294 
74  LPL 4578 
75  MB 8460 
76  MC 13482 
77  MCL 3987 
78  MM 17755 
79  MTC 3653 
80  MZL 343 
81  NB 4729 
82  NPV 7814 
83  PET 30763 
84  PHL 307 
85  PLT 2765 
86  PPV 12513 
87  PR 25345 
88  PS 24859 
89  PTLD 1659 
90  R-CHOP 609 
91  RG 1546 
92  RIT 1199 
93  RR 42493 
94  SU 1806 
95  TFs 4622 
96  VOI 786 
97  WB-MRI 254