A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 132
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BSMV
Long Form : Barley stripe mosaic virus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VIGS 28  640 
TGB 230 
ORFs 4896 
PDS 1890 
PSLV 14 
Pst 220 
TMV 1712 
BMV 594 
GFP 14116 
10  HIGS 51 
11  LRSV
12  TGB1 11 
13  BNYVV 154 
14  BYSMV 14 
15  AM 10074 
16  BaYMV 39 
17  Bgh 67 
18  BYDV 144 
19  CP 24724 
20  CW 2858 
21  dpi 1918 
22  FHB 623 
23  miRNAs 21929 
24  MPs 2009 
25  Mr 1115 
26  PCV 3311 
27  RNP 1559 
28  RT-PCR 31872 
29  SBWMV 36 
30  sg 148 
31  Sh 125 
32  VSR 322 
33  amiR-PDS
34  AR 23005 
35  AS 18020 
36  ATG7 106 
37  BaMMV 28 
38  BdPDS
39  BiFC 619 
40  Bln1
41  BSMV-CH
42  BSMV-VIGS
43  Bsr1
44  BStMV
45  BX 90 
46  BYDV-PAV 15 
47  CAT 17432 
48  cDNA 2334 
49  ChlH 11 
50  CIs 15623 
51  CLSM 3071 
52  COI1 95 
53  CPs 1498 
54  CRKs 32 
55  CWMV 11 
56  CYDV 13 
57  CYR23
58  dai 10 
59  DEMV
60  DMC1 14 
61  ds 1988 
62  EIN3 83 
63  ELISA 38359 
64  FN 7739 
65  FoMV 13 
66  GAR 178 
67  HMW-GS 1Bx14
68  HR 70546 
69  HRP 7799 
70  hvu-miR398
71  IC-real-time RT-PCR
72  iLOV
73  Lat B 72 
74  LIC 606 
75  LSCM 593 
76  Luc 587 
77  mAbs 12621 
78  MDMV 41 
79  MGDG 292 
80  Mla
81  MP 8772 
82  mPCR 402 
83  mRNA 12650 
84  MStV 15 
85  MSV 451 
86  ND18
87  NLS 2582 
88  NoLS 60 
89  nt 3747 
90  NVMV
91  ORF 6675 
92  ORF betac
93  PAL 2642 
94  PD 62923 
95  PEG 14478 
96  PKA 10044 
97  PLB 902 
98  PR 22897 
99  Pt 1239 
100  PVX 500