A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 86
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CBC
Long Form : cap-binding complex
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
NMD 1876 
EJC 241 
Ars2
CBP80
eIF4E 753 
NEXT 53 
PTCs 939 
CBP20
hTR 264 
10  PARN 91 
11  PHAX
12  Pol II 1600 
13  RNP 1716 
14  RRM 797 
15  TMG 382 
16  TREX 47 
17  uORF 182 
18  AAV5 74 
19  amiRNAs 83 
20  AML 23910 
21  AS 20773 
22  C-Caspase 3
23  CBCN
24  CBP 2664 
25  CDKN1A 130 
26  CFIA 56 
27  ChIP 4142 
28  CHX 2638 
29  CTD 3229 
30  CTIF
31  CUTs 32 
32  DSBs 4919 
33  eIF 605 
34  eIF3 134 
35  eIF4AIII
36  eIF4F 74 
37  eIF4G 104 
38  EJCs 39 
39  FLC 1514 
40  FRI 446 
41  GFP 14732 
42  HIV-1 16978 
43  HNSCC 6860 
44  IBD 20214 
45  Imp beta
46  m7G 85 
47  MID 1450 
48  mRNA 13614 
49  mRNAs 1798 
50  mRNP 254 
51  mRNPs 171 
52  MSC 6977 
53  MSUD 483 
54  MUTs
55  NCBP 11 
56  NCBP1
57  NCBP3
58  NEAT1 233 
59  NELF 94 
60  NLS 2745 
61  NLSs 401 
62  NNS 574 
63  NPC 11029 
64  NS1 777 
65  NTC 274 
66  OSCC 6280 
67  PABP1 32 
68  PABPN1 89 
69  PIC 2702 
70  pol 1213 
71  PTC 7236 
72  qRT-PCR 12500 
73  RBD 1850 
74  RNAi 9429 
75  RNAPII 938 
76  RWC 520 
77  SLBP 108 
78  sn 124 
79  snRNAs 264 
80  snRNPs 387 
81  STAU1 46 
82  TERT 1224 
83  TGS1 11 
84  TREX-2 10 
85  TSS 3703 
86  ZnF 125