A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 45
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CG
Long Form : corn grain
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BG 3923 
CS 28464 
AH 4545 
CP 26155 
CSL 482 
DDGS 639 
DM 24605 
NDF 976 
SB 5784 
10  ADG 1189 
11  AOA 1322 
12  BD 11385 
13  BS 4819 
14  CB 8036 
15  CGS 343 
16  CGSES
17  CiPu
18  CM 14446 
19  CON 5123 
20  EAA 1626 
21  EL 2337 
22  FAH 292 
23  GH 19602 
24  GHG 1556 
25  HAH 128 
26  HF 26691 
27  HMC 735 
28  HMCS 16 
29  HQF
30  ID 8958 
31  IED 490 
32  IL 54220 
33  LF 7671 
34  LQF 10 
35  MON 286 
36  OMI 388 
37  RS 8432 
38  SD 31433 
39  SFC 1252 
40  SH 5085 
41  SM 9031 
42  T-CS
43  TPC 1859 
44  TR 6099 
45  TSCFA