A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 70
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CPD
Long Form : continuous peritoneal dialysis
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CAPD 11  4288 
ESRD 10913 
HD 25446 
CCPD 190 
PET 27716 
RRT 2687 
UV 13202 
AKI 8461 
Ccr 1169 
10  PD 62923 
11  ROC 25076 
12  aa 6570 
13  APD 3434 
14  ARF 5220 
15  ATN 900 
16  DHD 178 
17  ECF 1645 
18  EHD 335 
19  HSDS 100 
20  VS 3982 
21  AG 3648 
22  AION 226 
23  APACHE 1388 
24  ATNISS
25  CAVH 164 
26  CC 13447 
27  CI 190015 
28  CKD 19577 
29  CoNS 1032 
30  cr 160 
31  CrExcr
32  CRF 10812 
33  CRP 26196 
34  CRP US
35  CVVHD 168 
36  DMLT
37  DOQI 72 
38  Dv 36 
39  DW 1882 
40  EAA 1581 
41  GFR 11103 
42  HBsAg 7615 
43  HR 70546 
44  ICH 6590 
45  ICU 21834 
46  ICU's 15 
47  IPD 2700 
48  IRR 3075 
49  LBM 1571 
50  MAP 23141 
51  MEPPS
52  MNCV 313 
53  MR 34378 
54  mRS 2883 
55  NAION 437 
56  NEAA 113 
57  NP 13213 
58  PNA 3063 
59  PTH 12074 
60  rhGH 1416 
61  RR 37410 
62  SA 16372 
63  SDH 3205 
64  SDS 11432 
65  SGA 5771 
66  SHPT 686 
67  SNVC
68  TS 11000 
69  Urea
70  W/DW