A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 94
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CR
Long Form : castration-resistant
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PC 14  27705 
PCa 13  10562 
AR 12  24233 
ADT 11  3081 
AD 75913 
CRPC 2519 
EMT 16731 
AS 19295 
HN 2060 
10  PSA 18922 
11  ROS 61199 
12  AI 11987 
13  CS 28464 
14  HS 13219 
15  ELISA 39970 
16  PIN 1565 
17  PSMA 1594 
18  AHS 767 
19  Ang-2 851 
20  AR-V7 95 
21  ARB 2235 
22  ARV-PBS
23  ASNS 119 
24  AUC 33169 
25  BCL9 29 
26  BCR 3874 
27  BIC 1659 
28  BPH 8421 
29  ChIP-seq 926 
30  CI 204873 
31  CME 3076 
32  cPAcP
33  DDC 1232 
34  DFS 12918 
35  EBI 588 
36  EGF 17037 
37  ENZ 183 
38  ER 47796 
39  ERbeta 1226 
40  ERS 1476 
41  FISH 17461 
42  FLNA 287 
43  GPR30 214 
44  GS 8271 
45  HAT 2856 
46  HDAC 4870 
47  HF 26691 
48  HGF 6860 
49  HGFA 105 
50  HGSC 356 
51  HOCCs
52  HR 76275 
53  IDO1 423 
54  IKKepsilon 76 
55  KYN 663 
56  LDHA 406 
57  LGSC 60 
58  lncRNA 2983 
59  lncRNAs 7526 
60  mAbs 12998 
61  miRNAs 24157 
62  mp 131 
63  MRP1 726 
64  MSP 2908 
65  MVD 5008 
66  NAC 10771 
67  NF-kappaB 22253 
68  nPSA 29 
69  NR 4599 
70  NSCLC 35014 
71  OS 53621 
72  P-gp 7861 
73  PCR 58203 
74  PRLT 19 
75  PSA-P
76  PTP1B 1024 
77  qIHC
78  RBP 1749 
79  RFS 5897 
80  RLT 125 
81  ROD 286 
82  RON 290 
83  RT 31052 
84  SS 15022 
85  ST 11346 
86  STAT5A 27 
87  SWOG 271 
88  TMA 4299 
89  TP53INP1 47 
90  Trp 2288 
91  VD 2520 
92  VEGF 35624 
93  VF 6737 
94  VS 4253