A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 126
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : EAN
Long Form : experimental allergic neuritis
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PNS 19  3945 
GBS 18  7567 
EAE 16  8393 
CFA 10  7545 
BPM 444 
IFN-gamma 19183 
MBP 7687 
p.i 5400 
i.p 12991 
10  CNS 46289 
11  GC 24560 
12  BNB 147 
13  MNC 2390 
14  AChE 11944 
15  ANS 4019 
16  CVF 881 
17  dpi 2409 
18  MHC 19356 
19  PHA 9067 
20  AA 28546 
21  AThCh
22  CE 15903 
23  CIDP 1658 
24  COX 9879 
25  CRIP 41 
26  CsA 7485 
27  CyA 1465 
28  DRG 9199 
29  HRP 8367 
30  IFA 3581 
31  IP 8188 
32  IVIG 5947 
33  LNC 565 
34  MAC 6709 
35  MAG 1440 
36  MIP 5566 
37  PN 7939 
38  sCR1 142 
39  TGF-beta 17839 
40  TNF-alpha 51264 
41  5-HT 7562 
42  ABR 3992 
43  ADEM 960 
44  AIP 2725 
45  AP 26721 
46  AT-EAN 18 
47  BBB 16085 
48  BDR 333 
49  BE 5508 
50  BH 1659 
51  BN 4800 
52  BNI 317 
53  BP 45253 
54  BPN 216 
55  BPNM
56  CAP 10684 
57  CL-A
58  CMAP 1156 
59  CMI 2743 
60  CMV 17773 
61  CNBr 275 
62  CREAE 100 
63  CSN 445 
64  CY 2593 
65  DAC 1231 
66  EACA 436 
67  EAEM
68  EAUN
69  EBA 986 
70  EBV 19382 
71  EN 2629 
72  EPA 8106 
73  FCA 1099 
74  FFP 2145 
75  GA 17056 
76  HIG 206 
77  HIV I
78  i.n 1603 
79  ID 10456 
80  IFN 23593 
81  IFN-gamma-SC 24 
82  IFNbeta 521 
83  Ig 12488 
84  IL-4 5718 
85  iNOS 15889 
86  LO 1572 
87  LT 13908 
88  Lys 1024 
89  MCA 9170 
90  MCP 4975 
91  MCP-1 7647 
92  MD 33996 
93  MIF 4073 
94  MMPs 11790 
95  MPs 3365 
96  mrIL-12
97  MS 64534 
98  NADH 215 
99  NCV 744 
100  NGF 11455