A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 59
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : EBP50
Long Form : ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
Cip1 589 
EGFR 24684 
VSMC 3999 
CC 15468 
KO 9653 
PC 29117 
PDZ 343 
RT-PCR 33647 
WT 35667 
10  5-FU 12013 
11  Ang II 10894 
12  BPH 8691 
13  CCK-8 3025 
14  CFTR 5753 
15  CNV 6085 
16  EB 6159 
17  EGF 17251 
18  ERK 14730 
19  ERM 1662 
20  ESCC 5669 
21  FAK 4311 
22  Galpha q
23  GC 21766 
24  GPCR 4083 
25  GST 11007 
26  HCC 49805 
27  HDX-MS 309 
28  HGPIN 466 
29  HNSCC 6778 
30  HR-HPV 1520 
31  IHC 15816 
32  iNOS 15253 
33  IS 11386 
34  LN 8160 
35  LPS 52400 
36  Mets
37  MMP-2 3070 
38  NAC 11399 
39  NDP 487 
40  NF-kappaB 23319 
41  NO 62097 
42  NOX 1697 
43  NoxO1
44  NSF 1407 
45  PC6 30 
46  PCa 11467 
47  PDGFR 1084 
48  PLC 5680 
49  PTEN 2676 
50  QD 1810 
51  r5dV
52  ROS 65557 
53  RPE 11170 
54  rTRPC5
55  SAP97 72 
56  si 1236 
57  Skp2 315 
58  SNX1 51 
59  UECs 36