A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 100
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : EC
Long Form : effective concentration
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CI 204873 
CL 15789 
CQ 2319 
ED 34733 
ROS 61199 
TCI 1583 
TOF 4770 
1H-BT
5MBT
10  ADAF 25 
11  ADP 4811 
12  alpha-CYP
13  AP 23847 
14  ASA 7676 
15  BF 4894 
16  BTs 213 
17  CA 22685 
18  Cd 8234 
19  CLP 4272 
20  Co 1085 
21  COX 9374 
22  Cpt
23  CRF 11175 
24  CRS 5814 
25  dbcAMP 1343 
26  DM 24605 
27  DOC 4614 
28  DPP 1578 
29  DZ 1765 
30  e-CA
31  EBDC 71 
32  ERA 1024 
33  ET-1 8100 
34  FMN 888 
35  GI 18659 
36  HCF 390 
37  hCG 8803 
38  HECs 96 
39  hER 152 
40  HN 2060 
41  HPTLC 937 
42  IBD 18628 
43  IC 12324 
44  IL-2 13693 
45  ILs 2981 
46  LC 19056 
47  LDH 16902 
48  LID 860 
49  LLNA 397 
50  LMA 2053 
51  LMS 1505 
52  LOEC 225 
53  LOECs 43 
54  MATC 39 
55  MCT 3828 
56  MG 8839 
57  MGO 522 
58  MH 4397 
59  MIC 12416 
60  Mn 3174 
61  MQ 470 
62  MRSA 16822 
63  MTT 5119 
64  NIC 1063 
65  NMB 679 
66  NOEC 157 
67  oLH 104 
68  PA 32574 
69  PAH 12155 
70  PBR 988 
71  PD 66957 
72  PDM 548 
73  PEC 2880 
74  PFU 1106 
75  PHA 8686 
76  PHB 2175 
77  PK 10335 
78  PNHD
79  PNP 2182 
80  PTH 12402 
81  PYRs 24 
82  QSAR 3211 
83  QSARs 461 
84  QU 159 
85  RAN 486 
86  RBAs 49 
87  RFES
88  RMSE 2382 
89  SA 17693 
90  SAR 7659 
91  SDX/PYR
92  SI 11343 
93  SmF 98 
94  TF 10013 
95  TRUS 2028 
96  TSCA 58 
97  Vd 938 
98  WHO 17222 
99  YES 280 
100  Zn 5035