A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 97
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : EC
Long Form : effective concentration
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CI 182211 
CL 14731 
CQ 2121 
ED 31114 
ROS 54260 
TCI 1502 
TOF 4398 
1H-BT
5MBT
10  ADAF 25 
11  ADP 4572 
12  alpha-CYP
13  AP 21783 
14  BF 4546 
15  BTs 194 
16  CA 20716 
17  Cd 7095 
18  CLP 3895 
19  Co 934 
20  COX 9086 
21  Cpt
22  CRF 10617 
23  CRS 5048 
24  dbcAMP 1338 
25  DM 22082 
26  DOC 4171 
27  DPP 1435 
28  DZ 1707 
29  e-CA
30  ERA 926 
31  ET-1 7889 
32  FMN 830 
33  GI 17020 
34  HCF 351 
35  hCG 8558 
36  HECs 84 
37  hER 149 
38  HN 1937 
39  HPTLC 864 
40  IC 11270 
41  IL-2 13466 
42  ILs 2607 
43  LC 17602 
44  LDH 15596 
45  LID 775 
46  LLNA 386 
47  LMA 1939 
48  LMS 1350 
49  LOEC 212 
50  LOECs 39 
51  MATC 37 
52  MCT 3544 
53  MG 8120 
54  MGO 433 
55  MH 4005 
56  MIC 11150 
57  Mn 2784 
58  MQ 447 
59  MRSA 15575 
60  MTT 4693 
61  NIC 980 
62  NMB 621 
63  NOEC 151 
64  oLH 104 
65  PA 28989 
66  PAH 11296 
67  PBR 929 
68  PD 60727 
69  PDM 503 
70  PEC 2452 
71  PFU 1032 
72  PHA 8444 
73  PHB 2003 
74  PK 9310 
75  PNHD
76  PNP 1910 
77  PTH 11882 
78  PYRs 21 
79  QSAR 2973 
80  QSARs 441 
81  QU 136 
82  RAN 435 
83  RBAs 46 
84  RFES
85  RMSE 1879 
86  SA 15705 
87  SAR 7018 
88  SDX/PYR
89  SI 10422 
90  SmF 91 
91  TF 9148 
92  TRUS 1929 
93  TSCA 54 
94  Vd 897 
95  WHO 15348 
96  YES 260 
97  Zn 4470