A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 63
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : EDS
Long Form : excessive daytime somnolence
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ESS 10  4172 
PD 62923 
SDB 2223 
CPAP 4925 
PSG 3546 
BMI 68691 
DLB 2141 
MSLT 598 
OSA 10546 
10  AHI 4897 
11  CVD 25590 
12  PSQI 2217 
13  RDI 1063 
14  REM 4966 
15  UARS 120 
16  UPDRS 1763 
17  AD 71175 
18  AIx 797 
19  ANOVA 10102 
20  BDI 4572 
21  CNS 39179 
22  DM 22949 
23  DM2 299 
24  ECG 14913 
25  ES 15717 
26  ESI 4569 
27  GABA 15483 
28  HADS 3375 
29  HLA 11286 
30  ICSD-2 14 
31  ICU 21834 
32  IUAR
33  MMA 3023 
34  MMSE 6919 
35  MSA 3834 
36  NIV 1990 
37  NPI 1310 
38  NPSG 111 
39  OSAHS 1131 
40  OSAS 3522 
41  PD-ND
42  PDQ-39 96 
43  PDSS 286 
44  Pes 245 
45  PIGD 153 
46  PLEs 140 
47  PLM 861 
48  PLMS 356 
49  POMS 1067 
50  PWV 3417 
51  RFLP 7069 
52  RLS 3235 
53  RSD 4640 
54  SA/HS
55  SBP 13103 
56  SD 29356 
57  SE 12889 
58  SSS 2430 
59  SUARS
60  SWA 526 
61  SXB 25 
62  UPPP 483 
63  Y-PARQ