A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 58
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : Fgfs
Long Form : Fibroblast growth factors
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SHH 1326 
AER 1371 
BMPs 2874 
Fgfr 19 
Spry 83 
Fgfr2b 24 
MM 17755 
UB 580 
ZPA 132 
10  ace 64 
11  AcMNPV 571 
12  BMP 5312 
13  BMP2 855 
14  chd 17 
15  CNEs 144 
16  CNS 43359 
17  Cx43 2698 
18  Dox 834 
19  DTG 756 
20  EB 6224 
21  EOM 746 
22  FGF10 158 
23  FGFR1 962 
24  Fgfr2IIIb
25  Fgfr3
26  Fgfrl1
27  FGFRs 491 
28  GE 3898 
29  GFP 14759 
30  Gli3R 10 
31  GREM1 69 
32  ISH 3704 
33  KO 9807 
34  KRT14 30 
35  lft1
36  mFgf-4
37  MGE 393 
38  NF-kappaB 23605 
39  ODDD 105 
40  p-ERK 700 
41  PN 7433 
42  POM 1770 
43  RA 56362 
44  RAP 2480 
45  RNA 2637 
46  RPC 853 
47  RTK 1650 
48  SAG 480 
49  SBR 2172 
50  STG 1162 
51  Tbetar-I
52  Tgf-beta3
53  TGF-betas 126 
54  TM 11765 
55  TMJ 5454 
56  TNF-alpha 48547 
57  Trp63
58  ZLI 42