A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 258
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GAs
Long Form : genetic algorithms
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ANNs 1274 
ANN 4051 
ROC 30642 
AI 13492 
NIR 10188 
PLS 5219 
SVMs 799 
DE 4826 
ECG 16657 
10  ESs 475 
11  FL 5952 
12  GA 15420 
13  NNs 376 
14  SA 19037 
15  ANFIS 365 
16  CA 24190 
17  CMA-ES 38 
18  EAs 572 
19  FLCs 229 
20  fMRI 18221 
21  FTIR 18581 
22  GP 13347 
23  iPLS 84 
24  LDA 3596 
25  LR 7990 
26  MLR 4440 
27  MSA 4271 
28  PAS 6113 
29  PCA 22142 
30  PI 23335 
31  PSG 4128 
32  PSO 1446 
33  QSAR 3373 
34  QSPR 616 
35  SVM 6798 
36  ACSs 310 
37  AEA 1299 
38  ANN-GA 26 
39  ANOVA 11443 
40  AOPs 680 
41  ARA 1249 
42  AROC 185 
43  ASP 2018 
44  ATSDR 188 
45  AUC 37135 
46  BB 2963 
47  BCI 2927 
48  BDP 896 
49  bDR_NS
50  BI-AAQ
51  BIS 3260 
52  BLR 182 
53  BOA 179 
54  BPNNs 13 
55  BRGNN
56  BS 5178 
57  BSA 14562 
58  CAD 28753 
59  CAII 420 
60  CARIMA
61  CDK 3549 
62  CDSS 866 
63  CEC 2422 
64  CFRP 293 
65  CGA 1489 
66  CIs 19091 
67  cMAG
68  CMNDP
69  CMR 6701 
70  CNN 2742 
71  CO 17795 
72  COD 6030 
73  COMET 223 
74  CoMFA 970 
75  CoMSIA 513 
76  COX 9589 
77  CPN 579 
78  CPU 358 
79  CR-MR
80  CRMs 557 
81  CSP 3373 
82  CV 22118 
83  CW 3256 
84  DC 18574 
85  DFA 1498 
86  DFT 17400 
87  Di-PLS
88  DMNB 27 
89  DNA 5323 
90  DNACA
91  DOPs 17 
92  DT 5332 
93  EANNs
94  EC 23354 
95  ECGA
96  ED 37493 
97  EDSGFISs
98  EEG 22398 
99  EFNNs
100  EH 3047