A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 112
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GRBAS
Long Form : grade, roughness, breathiness, asthenia, strain
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VHI 19  542 
MPT 16  1964 
VHI-10 118 
CAPE-V 64 
NHR 365 
UVFP 163 
LEMG 102 
VAS 23119 
AA 21886 
10  bFGF 7528 
11  GFI 236 
12  GI 17401 
13  HA 26111 
14  HADS 3329 
15  HNR 177 
16  LVS 394 
17  MFR 488 
18  MS 53145 
19  NMWA
20  RFS 5098 
21  RLN 1170 
22  RSI 959 
23  SCPL 97 
24  V-RQOL 103 
25  VF 6393 
26  VRQoL 165 
27  ADSD 106 
28  APQ 85 
29  AUC 29455 
30  AVQI-LT
31  BI 3458 
32  BT 4756 
33  BVFP 31 
34  CT 97208 
35  CVHI-10
36  DFA 1372 
37  DSI 758 
38  EAT-10 21 
39  EDSS 2508 
40  EPA 6821 
41  ESGP 10 
42  ESL 424 
43  ETT 1483 
44  FACT 386 
45  FESS 735 
46  GMT 971 
47  HG 3430 
48  ICC 13118 
49  IL 51438 
50  ISI 2756 
51  LC 17934 
52  LCA 4003 
53  LE 4570 
54  LMA 1977 
55  LTS 651 
56  MAFR
57  MDVP 66 
58  MLS 983 
59  MPTs 68 
60  MRI 73515 
61  MTD 4508 
62  NGG 23 
63  NGGA
64  NH 2904 
65  NHP 1820 
66  NHRs 86 
67  NMP 862 
68  NNE 164 
69  OAF 131 
70  ONSL
71  PDL 2506 
72  PPQ 130 
73  PQ 1626 
74  PR 22702 
75  PS 21740 
76  PSS 3520 
77  PVFMD 18 
78  QOL 26749 
79  RIT 1118 
80  RPDE
81  RRP 1395 
82  RT 29335 
83  S-VFPs
84  SCL-CHEP
85  SD 29083 
86  SLE 24799 
87  SLNp
88  SNR 6614 
89  SPI 1370 
90  SV 5811 
91  TESS 274 
92  TL 3688 
93  TLUSG 13 
94  TT 6352 
95  TVFI
96  UOLS
97  UVCP 37 
98  UW-QOL 124 
99  VAPPP
100  VCA 819