A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 96
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GRBAS
Long Form : grade, roughness, breathiness, asthenia, strain
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VHI 17  477 
MPT 14  1825 
VHI-10 91 
CAPE-V 51 
NHR 324 
UVFP 134 
LEMG 90 
VAS 19760 
AA 20182 
10  bFGF 7312 
11  HA 23521 
12  HADS 2902 
13  HNR 162 
14  LVS 369 
15  MS 47839 
16  NMWA
17  SCPL 84 
18  VF 5810 
19  APQ 76 
20  AUC 24543 
21  AVQI-LT
22  BI 3055 
23  CVHI-10
24  DFA 1248 
25  DSI 669 
26  EDSS 2180 
27  ESGP 10 
28  ESL 363 
29  ETT 1312 
30  FACT 351 
31  GFI 186 
32  GI 15580 
33  GMT 906 
34  HG 2903 
35  IL 46565 
36  ISI 2492 
37  LCA 3435 
38  LE 4170 
39  LMA 1800 
40  LTS 601 
41  MAFR
42  MDVP 65 
43  MFR 415 
44  MLS 895 
45  MPTs 55 
46  MTD 4942 
47  NGG 22 
48  NGGA
49  NH 2524 
50  NHP 1605 
51  NHRs 80 
52  NMP 755 
53  NNE 149 
54  OAF 122 
55  ONSL
56  PPQ 121 
57  PQ 1410 
58  PR 21616 
59  PSS 3174 
60  PVFMD 15 
61  QOL 23842 
62  RFS 4225 
63  RIT 1071 
64  RLN 1030 
65  RPDE
66  RRP 1324 
67  RSI 801 
68  RT 26994 
69  S-VFPs
70  SD 26083 
71  SLE 22879 
72  SLNP
73  SNR 5891 
74  SPI 1179 
75  SV 5312 
76  TESS 239 
77  TL 3211 
78  TLUSG 11 
79  TT 5752 
80  TVFI
81  UOLS
82  UVCP 34 
83  UW-QOL 93 
84  V-RQOL 87 
85  VCA 763 
86  VFE 25 
87  VFEs
88  VFI 444 
89  VHI-30
90  VIS 375 
91  VoiSS 22 
92  VPQ
93  VR 3435 
94  VRQL
95  VRQoL 142 
96  VTI 294