A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 98
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GRBAS
Long Form : grade, roughness, breathiness, asthenia, strain
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VHI 18  493 
MPT 15  1847 
VHI-10 99 
CAPE-V 55 
NHR 330 
UVFP 143 
LEMG 92 
VAS 20349 
AA 20276 
10  bFGF 7341 
11  HA 23970 
12  HADS 2941 
13  HNR 166 
14  LVS 375 
15  MS 48761 
16  NMWA
17  SCPL 84 
18  VF 5913 
19  APQ 77 
20  AUC 25211 
21  AVQI-LT
22  BI 3142 
23  CT 89701 
24  CVHI-10
25  DFA 1264 
26  DSI 680 
27  EDSS 2240 
28  ESGP 10 
29  ESL 378 
30  ETT 1340 
31  FACT 342 
32  GFI 199 
33  GI 15802 
34  GMT 911 
35  HG 2990 
36  IL 47496 
37  ISI 2537 
38  LCA 3537 
39  LE 4196 
40  LMA 1835 
41  LTS 603 
42  MAFR
43  MDVP 65 
44  MFR 426 
45  MLS 904 
46  MPTs 56 
47  MRI 66852 
48  MTD 4263 
49  NGG 23 
50  NGGA
51  NH 2580 
52  NHP 1646 
53  NHRs 81 
54  NMP 772 
55  NNE 149 
56  OAF 125 
57  ONSL
58  PPQ 122 
59  PQ 1456 
60  PR 21098 
61  PSS 3235 
62  PVFMD 15 
63  QOL 23865 
64  RFS 4191 
65  RIT 1054 
66  RLN 1057 
67  RPDE
68  RRP 1321 
69  RSI 836 
70  RT 26567 
71  S-VFPs
72  SD 26115 
73  SLE 23228 
74  SLNP
75  SNR 5951 
76  SPI 1216 
77  SV 5414 
78  TESS 243 
79  TL 3285 
80  TLUSG 11 
81  TT 5833 
82  TVFI
83  UOLS
84  UVCP 36 
85  UW-QOL 97 
86  V-RQOL 90 
87  VCA 766 
88  VFE 25 
89  VFEs
90  VFI 456 
91  VHI-30
92  VIS 385 
93  VoiSS 25 
94  VPQ
95  VR 3524 
96  VRQL
97  VRQoL 150 
98  VTI 302