A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 98
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GRBAS
Long Form : grade, roughness, breathiness, asthenia, strain
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VHI 19  503 
MPT 15  1883 
VHI-10 100 
CAPE-V 55 
NHR 337 
UVFP 146 
LEMG 92 
VAS 20883 
AA 20639 
10  bFGF 7381 
11  HA 24404 
12  HADS 3015 
13  HNR 166 
14  LVS 382 
15  MS 49654 
16  NMWA
17  SCPL 91 
18  VF 6011 
19  APQ 77 
20  AUC 26016 
21  AVQI-LT
22  BI 3213 
23  CT 91275 
24  CVHI-10
25  DFA 1283 
26  DSI 695 
27  EDSS 2284 
28  ESGP 10 
29  ESL 392 
30  ETT 1367 
31  FACT 346 
32  GFI 204 
33  GI 16140 
34  GMT 924 
35  HG 3075 
36  IL 48394 
37  ISI 2588 
38  LCA 3639 
39  LE 4285 
40  LMA 1867 
41  LTS 609 
42  MAFR
43  MDVP 66 
44  MFR 436 
45  MLS 920 
46  MPTs 59 
47  MRI 68275 
48  MTD 4304 
49  NGG 23 
50  NGGA
51  NH 2658 
52  NHP 1691 
53  NHRs 82 
54  NMP 793 
55  NNE 153 
56  OAF 126 
57  ONSL
58  PPQ 126 
59  PQ 1501 
60  PR 21410 
61  PSS 3284 
62  PVFMD 15 
63  QOL 24470 
64  RFS 4363 
65  RIT 1068 
66  RLN 1078 
67  RPDE
68  RRP 1331 
69  RSI 864 
70  RT 27085 
71  S-VFPs
72  SD 26706 
73  SLE 23565 
74  SLNP
75  SNR 6055 
76  SPI 1241 
77  SV 5508 
78  TESS 248 
79  TL 3363 
80  TLUSG 11 
81  TT 5918 
82  TVFI
83  UOLS
84  UVCP 36 
85  UW-QOL 98 
86  V-RQOL 91 
87  VCA 776 
88  VFE 25 
89  VFEs
90  VFI 468 
91  VHI-30
92  VIS 406 
93  VoiSS 25 
94  VPQ 10 
95  VR 3614 
96  VRQL
97  VRQoL 151 
98  VTI 309