A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 94
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GRBAS
Long Form : grade, roughness, breathiness, asthenia, strain
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VHI 17  470 
MPT 14  1802 
VHI-10 88 
CAPE-V 48 
NHR 322 
UVFP 130 
VAS 19390 
AA 19972 
bFGF 7273 
10  HA 23271 
11  HADS 2845 
12  HNR 162 
13  LEMG 87 
14  LVS 368 
15  MS 47201 
16  NMWA
17  SCPL 82 
18  VF 5747 
19  APQ 76 
20  AUC 24061 
21  AVQI-LT
22  BI 3020 
23  CVHI-10
24  DFA 1227 
25  DSI 660 
26  EDSS 2147 
27  ESGP 10 
28  ESL 357 
29  ETT 1296 
30  FACT 346 
31  GFI 180 
32  GI 15354 
33  GMT 897 
34  HG 2846 
35  IL 46046 
36  LCA 3389 
37  LE 4104 
38  LMA 1778 
39  LTS 583 
40  MAFR
41  MDVP 65 
42  MFR 413 
43  MLS 884 
44  MPTs 52 
45  MTD 4906 
46  NGG 22 
47  NGGA
48  NH 2481 
49  NHP 1579 
50  NHRs 80 
51  NMP 739 
52  NNE 149 
53  OAF 119 
54  ONSL
55  PPQ 122 
56  PQ 1392 
57  PR 21362 
58  PSS 3125 
59  PVFMD 15 
60  QOL 23475 
61  RFS 4126 
62  RIT 1063 
63  RLN 1015 
64  RPDE
65  RRP 1317 
66  RSI 785 
67  RT 26684 
68  S-VFPs
69  SD 25699 
70  SLE 22704 
71  SNR 5786 
72  SPI 1159 
73  SV 5271 
74  TESS 241 
75  TL 3156 
76  TLUSG 11 
77  TT 5659 
78  TVFI
79  UOLS
80  UVCP 34 
81  UW-QOL 94 
82  V-RQOL 87 
83  VCA 755 
84  VFE 24 
85  VFEs
86  VFI 442 
87  VHI-30
88  VIS 366 
89  VoiSS 22 
90  VPQ
91  VR 3368 
92  VRQL
93  VRQoL 145 
94  VTI 287