A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 846
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HHV-6
Long Form : human herpesvirus 6
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
EBV 289  19648 
CMV 260  18003 
PCR 204  63648 
CSF 112  39693 
MS 102  65994 
HCMV 101  5888 
VZV 95  4570 
HHV-7 92  253 
HSV 58  8280 
10  HSV-1 57  7415 
11  HSCT 55  9703 
12  CNS 54  47354 
13  PBMC 41  13075 
14  HIV 40  45487 
15  PBMCs 39  12923 
16  BMT 31  7304 
17  DIHS 30  175 
18  GVHD 29  11915 
19  HHV-8 27  1851 
20  IFA 26  3627 
21  CFS 25  4205 
22  ciHHV-6 24  36 
23  HIV-1 23  17290 
24  CI 21  255548 
25  GCV 21  1698 
26  HCT 19  4612 
27  AIDS 18  12639 
28  ES 18  18910 
29  HPV 18  29643 
30  NK 18  24515 
31  CBT 17  9020 
32  IE 17  6021 
33  MRI 17  92572 
34  RT-PCR 17  36414 
35  AdV 16  849 
36  DRESS 16  830 
37  ELISA 16  44926 
38  JCV 16  1038 
39  HHV-6A 14  110 
40  HD 13  30203 
41  SCT 13  5214 
42  allo-HSCT 12  2546 
43  HBV 12  28029 
44  HSV-2 12  2386 
45  IHC 12  18660 
46  AD 11  92113 
47  PML 11  3340 
48  BKV 10  803 
49  EV 10  3397 
50  gH 10  149 
51  HHV-6B 10  115 
52  HR 10  95336 
53  Ig 10  12652 
54  mAb 10  16197 
55  OR 10  138094 
56  PBL 10  6506 
57  PVB19 10  161 
58  TNF-alpha 10  52314 
59  allo-SCT 1165 
60  BM 19099 
61  gB 868 
62  HCV 38983 
63  LTR 3828 
64  nPCR 684 
65  ORFs 5440 
66  RRMS 3142 
67  VCA 995 
68  ACV 1387 
69  aGVHD 1812 
70  BAL 10572 
71  iciHHV-6 21 
72  IgG 10816 
73  mAbs 14253 
74  CPE 4387 
75  DCS 2519 
76  FISH 18865 
77  IgM 3387 
78  KS 5926 
79  NHL 10290 
80  ORF 7363 
81  OS 75186 
82  PR 27580 
83  CBMC 185 
84  HHVs 91 
85  ISH 3921 
86  LCH 1961 
87  NT 8095 
88  qPCR 12014 
89  RSV 10851 
90  RT 36260 
91  TRS 1020 
92  AAV2 469 
93  CDV 1278 
94  DNA 5648 
95  HLA 13064 
96  HTLV-I 2574 
97  IL 62041 
98  IM 12076 
99  KSHV 2509 
100  NRM 1571