A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 58
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HOL
Long Form : Holstein
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
JB 187 
GWAS 11151 
JER 17 
AU 1730 
IL 60864 
MON 335 
NOR 2099 
SNPs 36286 
AH 5190 
10  AI 15974 
11  ANG 316 
12  AY 142 
13  BSW 64 
14  BUN 4828 
15  CHM 1095 
16  CNVRs 140 
17  CNVs 3348 
18  CS 33620 
19  CV 24233 
20  DMI 2690 
21  DMIFor
22  EBV 19382 
23  ECM 26666 
24  ECMFor
25  EV 3246 
26  FM 9442 
27  FTIR 20905 
28  GBLUP 236 
29  GFBLUP
30  GO 18325 
31  GP 14287 
32  HD 29591 
33  IBS 7312 
34  IFN 23593 
35  IVP 882 
36  LD 14107 
37  MACS 1339 
38  MIR 1509 
39  miRNA 10277 
40  mRNA 14306 
41  MUN 129 
42  MUNENZ
43  MVH 100 
44  NHOL
45  NJV
46  NTM 2638 
47  NZ 1378 
48  PHA 9067 
49  QTL 7730 
50  RDC 648 
51  RDN 637 
52  RS 9924 
53  SCS 3877 
54  SM 10443 
55  SR 17532 
56  TMI 368 
57  VRP 322 
58  WGS 3824