A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1352
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : KSHV
Long Form : Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
KS 394  5485 
PEL 315  1209 
EBV 274  18468 
LANA 180  277 
HHV-8 165  1767 
MCD 88  3325 
RTA 79  1320 
HIV 65  42897 
miRNAs 57  25953 
10  MHV-68 49  353 
11  RRV 48  656 
12  IFN 44  22484 
13  ORF 41  7028 
14  PCR 40  59718 
15  TR 39  6355 
16  ORFs 33  5169 
17  TPA 32  10020 
18  vIL-6 32  83 
19  AIDS 29  12318 
20  HPV 29  26981 
21  HVS 28  645 
22  HCV 23  36917 
23  HSV-1 23  7048 
24  CI 22  219058 
25  ORF50 22  30 
26  HCMV 21  5541 
27  NF-kappaB 21  23319 
28  vFLIP 21  48 
29  HIV-1 20  16923 
30  MAPK 20  19455 
31  IL-6 19  27475 
32  BAC 18  5072 
33  HBV 18  26011 
34  PI3K 18  15475 
35  WT 18  35667 
36  HMVEC-d 17  32 
37  OR 17  119108 
38  VEGF 17  36775 
39  EMSA 16  3101 
40  ERK 16  14730 
41  NHL 16  9850 
42  PBMCs 16  11514 
43  ChIP 15  4105 
44  PAN 15  2667 
45  PBMC 15  12528 
46  PELs 15  93 
47  ROS 15  65557 
48  siRNA 15  12181 
49  HTLV-1 14  2603 
50  MM 14  17478 
51  vGPCR 14  45 
52  aa 13  6992 
53  BCBL 13  40 
54  ChIP-seq 13  1015 
55  EC 13  23132 
56  HAART 13  8498 
57  UTR 13  4504 
58  KICS 12  23 
59  LANA1 12  19 
60  LECs 12  1081 
61  gB 11  835 
62  LANA-1 11  22 
63  miRNA 11  9103 
64  VZV 11  4296 
65  ART 10  20460 
66  CMV 10  16981 
67  COX-2 10  12389 
68  HFF 10  391 
69  MHC-I 10  1154 
70  NK 10  22769 
71  vIRF3 10  11 
72  ER 49960 
73  GPCR 4083 
74  HS 14024 
75  MCPyV 398 
76  SIV 3349 
77  vIRF 12 
78  vIRF1 15 
79  BCR 4072 
80  DDR 2631 
81  EBNA1 371 
82  EphA2 104 
83  GFP 14695 
84  HDAC 5061 
85  HUVEC 5273 
86  IE 5343 
87  IKK 1763 
88  IL-10 6535 
89  IRFs 386 
90  nt 3897 
91  ORF57 12 
92  RRE 489 
93  BL 5187 
94  CLIP 608 
95  DMVEC 14 
96  HHV 524 
97  hIL-6 97 
98  HPVs 1455 
99  HUVECs 7997 
100  IL-1beta 12461