A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 458
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : LR
Long Form : left-right
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AP 211  24041 
SI 125  11459 
KV 48  282 
CC 47  14626 
CBCT 36  6742 
LPM 34  470 
PTV 27  2966 
IMRT 20  6471 
SBRT 18  3174 
10  DV 15  1948 
11  SD 15  31735 
12  CT 14  103533 
13  DFCs 13  136 
14  IGRT 13  744 
15  CTV 12  1713 
16  LRO 11  80 
17  BMP 10  5086 
18  MRI 10  79014 
19  4DCT 123 
20  PCP 6314 
21  RT 31310 
22  I-S 68 
23  ITV 391 
24  SDs 1006 
25  chd 17 
26  DIBH 226 
27  EPID 454 
28  Shh 2286 
29  FB 2678 
30  GTV 1203 
31  Myo31DF
32  NSCLC 35483 
33  PRV 1993 
34  TGF-beta 16392 
35  VMAT 1727 
36  ABC 8678 
37  BMI 73974 
38  CI 207446 
39  COM 2325 
40  GRP 1662 
41  IR 27540 
42  kV-CBCT 59 
43  lrd 11 
44  MyoID
45  spaw
46  AMG 612 
47  BB 2782 
48  BH 1426 
49  CBCTs 49 
50  COV 753 
51  D-V 65 
52  DFC 289 
53  DRR 362 
54  DRRs 193 
55  EB-PBI 14 
56  EPI 4447 
57  FM 8213 
58  FMs 234 
59  GTVs 119 
60  Hh 2797 
61  inv 40 
62  MidV 15 
63  MO 4175 
64  MV 6881 
65  Myo61F
66  NPC 10447 
67  OAR 1238 
68  PCD 4506 
69  RA 53995 
70  RMSE 2402 
71  RTRT 42 
72  SV 6176 
73  TACE 4004 
74  US 25519 
75  AC 15486 
76  AI 12161 
77  aPKC 359 
78  AVE 220 
79  BD 11520 
80  CE 14226 
81  CHDs 680 
82  COG 1011 
83  CTV-PTV
84  CV 20836 
85  CVM 522 
86  Cx43 2583 
87  DA 26577 
88  DM 24857 
89  dnai2
90  DNMTP 44 
91  DWI 6568 
92  EBRT 2635 
93  ECM 22680 
94  EE 7589 
95  EM 10810 
96  EPIs 156 
97  GI 18834 
98  GPCR 3933 
99  HCC 47094 
100  HS 13353