A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 52
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : MEP
Long Form : mepyramine
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CIM 796 
HA 26111 
RAN 448 
DPH 1502 
NA 13337 
DMP 991 
LPS 47757 
MET 3375 
2-AET
10  2-TEA 12 
11  4-MeHA
12  ACh 12308 
13  ACTH 6778 
14  AET 535 
15  ANN 3296 
16  BPA 5834 
17  BUR 26 
18  CAF 1739 
19  CIPYR
20  DA 25499 
21  DIM 1062 
22  DMPD 56 
23  DPA 1799 
24  DPhA
25  EFS 4920 
26  HIS 1314 
27  Hist 84 
28  HPAA 212 
29  HR 69791 
30  HSA 6408 
31  i.c.v 7145 
32  IA 6182 
33  LFES 19 
34  MeBUR
35  PA 29885 
36  PCA 19125 
37  PCs 3896 
38  PGs 3608 
39  PLS2
40  PMZ 60 
41  PNA 3050 
42  PPA 2053 
43  PRA 5209 
44  PRL 9167 
45  rhIL-1 alpha 36 
46  ROX 122 
47  SA 16228 
48  SEP 3244 
49  ThBUR
50  TPR 2108 
51  TRP 2740 
52  TTX 3467