A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 17
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : MEP
Long Form : methacryloxyethyl phthalate
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ACP 4067 
HEMA 985 
DC 17046 
EBPADMA 17 
LC 17934 
PEG-U
TEGDMA 363 
UDMA 124 
BFS 410 
10  CC 13304 
11  DVC 414 
12  g-ACP
13  MES 2112 
14  PS 21740 
15  SBS 2674 
16  WS 2864 
17  ZrDMA