A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 65
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : MuHV-4
Long Form : murid herpesvirus 4
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
EBV 18468 
KSHV 2345 
gB 835 
gammaHVs 13 
GC 21766 
MCMV 1506 
MHV-68 353 
AMs 1348 
CMVs 124 
10  DC 18458 
11  HS 14024 
12  HSV-1 7048 
13  SSM 1188 
14  TK 3814 
15  AECs 511 
16  AFCs 139 
17  Apol9b
18  BoHV-4 105 
19  CTL 10132 
20  DBD 1930 
21  DCs 15444 
22  EMSA 3101 
23  GAGs 3000 
24  gammaHV68 107 
25  gB-N
26  GCs 4146 
27  GFP 14695 
28  gH 142 
29  gL 33 
30  gM 44 
31  HCMV 5541 
32  HDM 1879 
33  HHV-8 1767 
34  IFN-gamma 19164 
35  IFN-lamda 51 
36  IFNLR1
37  ISG 641 
38  kLANA
39  LANA 277 
40  mAbs 13346 
41  MHC-II 956 
42  MHV 1273 
43  MHV-4556
44  MHV-72 13 
45  mLANA
46  mOVA 13 
47  MZ 2605 
48  NALT 276 
49  NF-kappaB 23319 
50  NK 22769 
51  ORF63
52  OVA 6612 
53  phb1
54  PHB2 52 
55  Pol III 389 
56  RNR 592 
57  RNR-L
58  RNRS
59  SOCS 1218 
60  SSMs 146 
61  TMER
62  TMEV 591 
63  TR 6355 
64  VSV 2582 
65  WT 35667