A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 136
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : NPV
Long Form : nucleopolyhedrovirus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AcMNPV 10  563 
OBs 520 
BmNPV 440 
ORFs 5051 
p.i 5133 
GV 1959 
OB 4082 
PCR 58443 
HearNPV 67 
10  PIBs 67 
11  SeMNPV 64 
12  BV 4336 
13  egt 48 
14  AcNPV 251 
15  Bm 85 
16  CPV 860 
17  DNV 73 
18  EPV 97 
19  GVs 170 
20  HaSNPV 32 
21  LdMNPV 52 
22  MabrNPV
23  MsNPV
24  ODV 205 
25  pI 1582 
26  PIB 272 
27  PO 3415 
28  polh 57 
29  RFLP 7163 
30  Se 5678 
31  Sf 127 
32  sHSPs 425 
33  SNPV 17 
34  5'-UTR 578 
35  aa 6799 
36  Abies balsamea
37  Ac 637 
38  ACD 3511 
39  AcEPV
40  AgipMNPV
41  AgseNPV
42  BmDNV
43  BP 40601 
44  bro 25 
45  BVs 144 
46  Cc50C22.7
47  Cf 77 
48  cGAMP 128 
49  CMV 16643 
50  CoveMNPV
51  CPE 3784 
52  CpGV 60 
53  CTD 3055 
54  DAF 1322 
55  DAF-PCR
56  DNA 5193 
57  DR 9442 
58  dsDNA 2231 
59  ELISA 40204 
60  ENC 203 
61  EpapGV 11 
62  F-actin 782 
63  GLD 318 
64  GP 12819 
65  hcf-1
66  Hear
67  HearSNPV 10 
68  HP 9694 
69  hrf-1
70  hrs 99 
71  HycuNPV
72  Hz 166 
73  IE1 135 
74  IGRs 149 
75  IrfaNPV
76  K2P 72 
77  lef-8
78  lef-9
79  LoGV
80  LP 7637 
81  LPS 50711 
82  m.u 58 
83  MacoNPV-B
84  MaviMNPV
85  Mb 1646 
86  MbNPV
87  MBV 268 
88  MNPV 20 
89  MSG 1601 
90  mt-COI
91  NDV 2652 
92  NGS 8502 
93  NMR 15096 
94  NOV 128 
95  NPVs 287 
96  NVs 101 
97  OeNPV
98  OlMNPV
99  OpSNPV
100  ORF 6878