A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ 共起略語リスト

[共起略語]
合計: 97
[表示件数]
[1ページの表示件数]
ページ移動
/ ページ
略語 : NS
展開形 : neurosurgery
  神経系外科手術, 脳外科, 脳神経外科
No. 共起略語 頻度 単独での出現頻度
OS 82910 
GS 10386 
RT 37889 
TS 13846 
CK 11834 
CNS 49495 
CT 126723 
GH 21421 
LOS 17743 
10  NR 5806 
11  OR 147236 
12  RADIANS
13  RadOnc
14  SBM 1664 
15  SRS 6472 
16  TBI 24713 
17  URiM 59 
18  VS 5442 
19  ACGME 1475 
20  ACS-COT 65 
21  AD 97640 
22  ALOS 182 
23  ANE 292 
24  ANG 341 
25  ASD 25825 
26  BMI 92763 
27  BSBL 21 
28  BT 6168 
29  CEA 15323 
30  CH 8792 
31  CHI 1991 
32  CO 19901 
33  CPT 6674 
34  CVs 1548 
35  DESH 53 
36  ED 46031 
37  EI 5608 
38  GCS 7023 
39  GVS 374 
40  HI 10086 
41  HPB 642 
42  HS 16762 
43  HTA 2114 
44  hyperPRL 23 
45  IC 14924 
46  ICD-9 447 
47  ICH 9651 
48  ICI 3184 
49  ICP 9330 
50  ICU 34045 
51  IGF-I 9600 
52  iNPH 825 
53  JNNP
54  JNS 28 
55  JNT
56  LC 23123 
57  Li 1146 
58  LWBS 150 
59  MBM 530 
60  MO 5185 
61  MR 41188 
62  MRA 5399 
63  MRI 97701 
64  NHIRD 777 
65  NSCLC 47071 
66  NSF 1554 
67  NSOF
68  NSP 1480 
69  NTDB 301 
70  OB 4849 
71  OCS 1315 
72  OP 8205 
73  ORER
74  OT 6695 
75  PCs 5255 
76  PDs 2255 
77  PMR 2190 
78  PS 29528 
79  PT 17433 
80  PUB 225 
81  QoL 38290 
82  RCT 14866 
83  RO 2453 
84  RS 10873 
85  RTDC 12 
86  SH 6126 
87  SSSs 55 
88  TC 21292 
89  TH 13559 
90  TIA 5350 
91  TP 13045 
92  UIA 220 
93  UIM 150 
94  UPMC 131 
95  USMLE 476 
96  WBRT 1714 
97  WMD 4276