A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 77
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : OS
Long Form : Obese strain
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SAT 28  3050 
NWL 11  31 
CS 10  28464 
Tg-AAb
Tg 7482 
IL-2 13693 
CBG 1087 
CN 5339 
HPA 10397 
10  MHC 18522 
11  CM 14446 
12  AAb 170 
13  ADCC 3422 
14  Con A 7853 
15  DCC 1523 
16  GR 11175 
17  IL-1 9048 
18  NOD 3689 
19  PBL 6189 
20  SCC 14398 
21  TA-CRBC
22  TgAb 527 
23  TIL 1608 
24  TNC 624 
25  UCD-200
26  51Cr 80 
27  ABS 1679 
28  AR 24233 
29  ATG 2127 
30  ATS 1624 
31  BB 2751 
32  BBDP 38 
33  BE 4816 
34  BHA 1337 
35  BLTF
36  BSA 13927 
37  CAM 8591 
38  CsA 7241 
39  DC 17838 
40  EAT 1677 
41  ER 47796 
42  ev 48 
43  FICA 22 
44  FITC 3589 
45  GIF 319 
46  GIFs 15 
47  GVH 591 
48  GVHR 436 
49  IC 12324 
50  IF 6605 
51  IL 54220 
52  IL-2R 1486 
53  MCA 8394 
54  MLR 4218 
55  MNT 468 
56  MoAb 1992 
57  MRC 1911 
58  NCS 2184 
59  NSE 3844 
60  PHA 8686 
61  PR 24010 
62  PTU 1601 
63  PWM 2062 
64  RBC 10684 
65  RFC 901 
66  RRBC 62 
67  SDS-PAGE 5331 
68  SIL-2
69  SL 5184 
70  SLV 259 
71  SRBC 1875 
72  TCR V beta
73  TEC 1309 
74  Tg-AAbs
75  Tg-CRBC
76  UCD 326 
77  WBC 7460