A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 53
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : OS
Long Form : One-Step
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SB 26  5784 
PB 10738 
OB 4057 
BS 4819 
DC 17838 
microTBS 188 
EX 1018 
FTIR 16770 
NbG
10  OP 6413 
11  SBMP 117 
12  SBS 2896 
13  SC 15875 
14  SE 13727 
15  SS 15022 
16  TQ 887 
17  UTS 446 
18  VRA 152 
19  ABU 157 
20  AMB 264 
21  ANOVA 10738 
22  AQ 1215 
23  DL 3030 
24  DY 265 
25  FB 2651 
26  IF 6605 
27  IM 10607 
28  KHN 195 
29  LB 3773 
30  LB2
31  LBII
32  LIE 186 
33  MB 7644 
34  MP 9232 
35  NCCL 87 
36  NCCLs 145 
37  OBF 129 
38  OSNbG
39  OSP 263 
40  PBF 973 
41  PBNbG
42  PBNT 25 
43  PQ 1752 
44  RDT 940 
45  RS 8432 
46  SBU 177 
47  SEM 35565 
48  SMP 1248 
49  SP 19992 
50  SSC 2233 
51  ST 11346 
52  TS 11558 
53  UB 546