A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 634
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PCR
Long Form : principal component regression
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PLS 219  4929 
PLSR 57  909 
MLR 55  4218 
NIR 49  9076 
CLS 35  1104 
PCA 31  20654 
RMSEP 30  637 
ANN 24  3669 
QSAR 20  3211 
10  FTIR 18  16770 
11  HPLC 17  26306 
12  RR 17  39639 
13  PCS 13  5056 
14  RMSEC 12  125 
15  GA 11  14253 
16  MSC 11  6484 
17  SMLR 11  110 
18  SNV 10  818 
19  ILS 698 
20  SSC 2233 
21  ATR 2506 
22  NIRS 4142 
23  SEP 3430 
24  API 2397 
25  PC-ANN 22 
26  RMSE 2382 
27  RMSECV 216 
28  FT-NIR 201 
29  MCR 1643 
30  PAT 2156 
31  RBF-ANN 15 
32  TS 11558 
33  LDA 3289 
34  LS-SVM 330 
35  RSEP 35 
36  SPA 2557 
37  SVM 6090 
38  TC 16593 
39  ANNs 1191 
40  ANOVA 10738 
41  CI 204873 
42  FA-MLR 15 
43  HCA 2488 
44  HSI 954 
45  ISO 3920 
46  PAR 3980 
47  PC-RBF-ANN
48  PLSs 41 
49  PP 13018 
50  RPD 1006 
51  SFS 728 
52  SoC 122 
53  SVR 6170 
54  AC 15335 
55  ACE 17954 
56  AML 22593 
57  AUC 33169 
58  BPNN 226 
59  CA 22685 
60  CS 28464 
61  CT 102749 
62  CV 20606 
63  CWT 587 
64  DD-RD
65  DP 6942 
66  EC 21917 
67  FDA 11720 
68  FT-IR 3179 
69  FTIRI 83 
70  IS 10818 
71  LC 19056 
72  LOD 8586 
73  LVs 430 
74  MB 7644 
75  MP 9232 
76  MT 12555 
77  PC 27705 
78  PLS-DA 1636 
79  QSARs 461 
80  RF 17842 
81  RSM 3645 
82  SP 19992 
83  SPLS 90 
84  SWR 173 
85  ACLS 444 
86  AM 10570 
87  APs 2186 
88  ARIMA 457 
89  ATR-FTIR 1463 
90  BA 8981 
91  BP-ANN 151 
92  BR 3342 
93  CAF 1913 
94  CARS 1216 
95  CBG 1087 
96  CD 37655 
97  CFM 499 
98  Chl-a 290 
99  CP-ANN 31 
100  DOM 3028