A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 48
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PF
Long Form : proflavine
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BLM 2392 
EB 5937 
MMS 2680 
AO 3879 
CD 37655 
ChT 188 
Et 160 
FRET 6863 
MTC 3483 
10  3AMB
11  ADM 3237 
12  APC 10858 
13  AQ2S 14 
14  AY 119 
15  BCNU 888 
16  BrdUrd 735 
17  D,T
18  DAPI 1347 
19  DHI 880 
20  DPH 1524 
21  DS 12613 
22  dsDNA 2215 
23  HEPn
24  HIV 41768 
25  HP 9606 
26  ITC 3253 
27  LA 15613 
28  LD 12677 
29  LLC 1140 
30  MB 7644 
31  MCH 2579 
32  ML 6366 
33  MMC 6137 
34  MN 5838 
35  MOP 439 
36  MPA 6032 
37  NFZ 52 
38  NPA 1133 
39  NQO 108 
40  NR 4599 
41  PDD 2117 
42  PEP 4044 
43  PML 3052 
44  QM 1129 
45  SCEs 1140 
46  TEOA 85 
47  TNS 660 
48  UV--CD