A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 24
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PMV
Long Form : paramyxovirus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
NDV 2511 
HI 7663 
HN 1966 
NI 2015 
AdV 649 
AFC 1377 
AIV 1100 
CE 13443 
CF 22477 
10  DD 5401 
11  HA 26111 
12  HCV 34517 
13  HFLC 26 
14  HI and NI
15  IBDV 1059 
16  IFN 21150 
17  IFT 906 
18  MV 6433 
19  PIV5 99 
20  PMV-3
21  RdRp 1322 
22  RSV 8775 
23  VNDV
24  VVNDV 11