A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 235
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PS
Long Form : persulfate
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PMS 13  2217 
EPR 12  7053 
HA 25555 
SEM 31092 
ZVI 399 
AOPs 497 
BPA 5625 
ISCO 103 
NOM 1815 
10  XRD 13959 
11  AO7 175 
12  nZVI 561 
13  TOC 2783 
14  2,4-DCP 355 
15  COD 4964 
16  EDS 4678 
17  HP 8928 
18  PAHs 10348 
19  PFOA 1933 
20  BET 1928 
21  CA 20716 
22  CIP 1545 
23  ESR 7897 
24  FLU 805 
25  GAC 1067 
26  GO 10861 
27  OG 960 
28  PFCAs 450 
29  SPE 6246 
30  SR-AOPs 13 
31  TBA 2143 
32  TCA 4456 
33  US 23006 
34  XPS 7676 
35  ZVA
36  AC 13977 
37  ANT 1353 
38  ATL 2956 
39  ATQ 84 
40  BaP 2179 
41  BC 11923 
42  BTEX 595 
43  CB 7436 
44  CNTs 3528 
45  DBP 8843 
46  DW 1821 
47  EDTA 3882 
48  FQs 396 
49  FTIR 14223 
50  GC-MS 8009 
51  MO 3799 
52  MPs 1892 
53  MW 4618 
54  NOR 1555 
55  PARAFAC 548 
56  PHE 1357 
57  PM 13987 
58  PYR 636 
59  RhB 853 
60  RSM 3127 
61  TCE 2468 
62  TX-45
63  4-CP 285 
64  4-IBAP
65  ACF 1777 
66  ACMNs
67  AIS 6073 
68  AMR 1993 
69  AMX 261 
70  AOTs 34 
71  ARs 1085 
72  AS 17401 
73  ATZ 315 
74  B-nZVI
75  BAAs 19 
76  BBD 804 
77  BDD 1137 
78  BFR 684 
79  BI 3376 
80  BP-3 153 
81  BQ 601 
82  BTA 611 
83  BTCW
84  BTZ 220 
85  C. carpio
86  CaO-MC
87  CAs 1544 
88  CBZ 2496 
89  CFX 222 
90  COCs 1388 
91  CP 23707 
92  CS 25672 
93  CT 95259 
94  CTC 2844 
95  CuFe-LDH
96  CuMgFe-LDH
97  CUS 570 
98  CWPO 29 
99  DBAA 36 
100  DBPs 917