A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 134
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RM
Long Form : rhesus macaques
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SIV 27  3205 
SM 20  8521 
HIV 40567 
RhCMV 81 
RRV 598 
AGM 501 
HCMV 5208 
KSHV 2168 
NHP 1844 
10  ART 17765 
11  BAC 4753 
12  CM 13608 
13  CMV 16105 
14  GI 17571 
15  HHV-8 1709 
16  HIV-1 16556 
17  NAb 568 
18  PBMC 12049 
19  Tfh 658 
20  BAL 9594 
21  EC 20685 
22  GC 18632 
23  GIT 1705 
24  HIV-C 11 
25  MCM 1125 
26  MVA 2516 
27  PBMCs 10206 
28  pDC 783 
29  PK 9646 
30  SHIV-C
31  SVV 805 
32  VL 6165 
33  VZV 4057 
34  WNV 3228 
35  WT 32212 
36  aa 6570 
37  ADCC 3299 
38  ADI 1017 
39  AICD 891 
40  AIDS 12042 
41  ANOVA 10102 
42  BM 15934 
43  BrdU 6012 
44  ca 221 
45  CAR 5025 
46  CBP 2459 
47  CD200R 48 
48  CFSE 460 
49  CFU 5258 
50  CR 25626 
51  CRS 5348 
52  CSF 33381 
53  CVS 2025 
54  DC 17165 
55  DHEA 3950 
56  dpi 1918 
57  EP 6904 
58  FDA 10960 
59  FH 4878 
60  FRT 619 
61  FV 2055 
62  GCs 3641 
63  gpA 11 
64  GrB 276 
65  HA 26318 
66  HBA 365 
67  hPc
68  HSV-2 2202 
69  hTERT 1852 
70  HVL 236 
71  i.g 675 
72  i.r 84 
73  i.v 8491 
74  IFN 21224 
75  Int 189 
76  ISG 556 
77  IVRP 16 
78  KIR receptors
79  L-S 34 
80  LAIV 396 
81  LM 5648 
82  LN 7213 
83  LN-FNA
84  LNs 1787 
85  LPD 1331 
86  LTNP/EC
87  LTs 772 
88  MHC-I 1041 
89  MKE 18 
90  MNCs 1317 
91  MOPICE
92  MPXV 86 
93  NAbs 624 
94  NK 21434 
95  NNRTI 1319 
96  ORF 6675 
97  ORF61 11 
98  ORFs 4896 
99  OWM 50 
100  PB 10351