A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 3288
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RMSE
Long Form : root mean square error
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MAE 285  2205 
ANN 101  4051 
MAPE 86  375 
MLR 60  4440 
ME 57  7089 
SVM 53  6798 
RF 50  18937 
PLS 48  5219 
PLSR 42  1046 
10  AUC 37  37135 
11  SNR 37  7546 
12  ANFIS 35  365 
13  SVR 35  6460 
14  QSAR 34  3373 
15  SSIM 33  295 
16  CT 32  108766 
17  MSE 31  1604 
18  PCA 31  22142 
19  AIC 30  1646 
20  MPE 29  1367 
21  CV 28  22118 
22  GA 28  15420 
23  ICC 28  15719 
24  SD 27  33697 
25  ANNs 26  1274 
26  HR 26  82616 
27  ML 26  7331 
28  MRI 26  83104 
29  OLS 26  1069 
30  CC 25  15651 
31  BP 24  42381 
32  MODIS 23  571 
33  RE 23  5364 
34  RPD 22  1085 
35  ARIMA 20  530 
36  DXA 20  7524 
37  ECG 20  16657 
38  NDVI 20  1172 
39  NIR 20  10188 
40  AOD 19  1483 
41  CBCT 19  7323 
42  CI 19  221527 
43  IMU 19  581 
44  LST 19  1101 
45  MAD 19  1656 
46  CNR 18  3191 
47  CS 18  30499 
48  EMG 18  14640 
49  NSE 18  4013 
50  PSNR 18  349 
51  BIA 17  2524 
52  BPNN 17  266 
53  CCC 17  2875 
54  CNN 17  2742 
55  EE 17  7984 
56  LSTM 17  599 
57  QSPR 17  616 
58  ROI 17  6616 
59  UAV 17  550 
60  BMI 16  78138 
61  FFM 16  3166 
62  LAI 16  1440 
63  LR 16  7990 
64  MLP 16  1418 
65  MR 16  36835 
66  MRE 16  1484 
67  PCC 16  3912 
68  GFR 15  11685 
69  GRNN 15  168 
70  NRMSE 15  134 
71  RSM 15  4030 
72  AAD 14  1689 
73  AD 14  81346 
74  EC 14  23354 
75  LOOCV 14  329 
76  MD 14  29922 
77  PD 14  71650 
78  PE 14  27847 
79  SR 14  16419 
80  COD 13  6030 
81  CP 13  27805 
82  eGFR 13  10175 
83  GPS 13  2554 
84  LOA 13  1345 
85  MBE 13  426 
86  OK 13  663 
87  PPG 13  2521 
88  RBF 13  2777 
89  ROM 13  7873 
90  SARIMA 13  134 
91  TP 13  10975 
92  TV 13  3251 
93  Af 12  286 
94  AI 12  13492 
95  CA 12  24190 
96  CF 12  24842 
97  DO 12  4187 
98  FDK 12  128 
99  GP 12  13347 
100  IDW 12  201