A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 100
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RSM
Long Form : response surface modeling
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CCD 4100 
ANOVA 10102 
DOE 1145 
XRD 14883 
SEM 32771 
BBD 837 
CMAQ 169 
FTIR 15205 
PBD 1117 
10  PLS 4661 
11  PRD 824 
12  PYR 654 
13  QP 256 
14  TDS 1432 
15  XPS 8136 
16  2,4-DCP 371 
17  ANN 3344 
18  ANN-GA 24 
19  APIs 738 
20  Arg 1239 
21  BOD 966 
22  BP 38469 
23  BPHI
24  Ca 6181 
25  CBP 2459 
26  Cd 7454 
27  Ce-MSB
28  CEC 2184 
29  CHO 9652 
30  CMC 5462 
31  COD 5167 
32  CP 24724 
33  CQA 136 
34  CST 2602 
35  CV 19334 
36  Cys 1794 
37  DAO 939 
38  DCF 1242 
39  DI-SDME
40  DMS 1945 
41  DMSO 6855 
42  DO 3644 
43  DSC 9228 
44  Ea 1076 
45  EC 20685 
46  EDX 2518 
47  EGD 1116 
48  EPNs 117 
49  EPS 6462 
50  EVOOs 45 
51  FT-IR 2852 
52  GA 13278 
53  GC-MS 8338 
54  HHP 549 
55  HRSM
56  HS-SDME 39 
57  HTR 327 
58  IEX 78 
59  IND 1143 
60  LAB 3214 
61  LD 12148 
62  LS 7863 
63  mAb 14993 
64  MgO-NPs
65  MLP 1182 
66  MNPs 1520 
67  MTBE 1052 
68  NCP 699 
69  NOR 1621 
70  NOx 1020 
71  nZVI 595 
72  OAA/S 150 
73  OD 3712 
74  PCA 19358 
75  PCS 4742 
76  PDA 6782 
77  PDMPs 134 
78  PME 1169 
79  PMs 1022 
80  PP-space
81  PPW 88 
82  PS 21925 
83  QSAR 3053 
84  RBF 2618 
85  rHuEPO 1624 
86  SDME 128 
87  SEP 3270 
88  SRF 2008 
89  SVR 5844 
90  TEM 21190 
91  TP 9706 
92  Tris 225 
93  TSS 3240 
94  Va 81 
95  VAT 2245 
96  VCD 1162 
97  VOC 1434 
98  VSM 1537 
99  YRD 142 
100  ZVBMNPs