A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 256
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : RV
Long Form : rabies virus
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VSV 15  2600 
CNS 12  43359 
CDV 1193 
HIV-1 16994 
IFN 22640 
PEP 4248 
RIG 241 
RNP 1725 
WT 36255 
10  mAbs 13455 
11  scFv 2133 
12  CAT 19829 
13  CD 40107 
14  G protein 840 
15  VNA 254 
16  CPV 906 
17  CVS 2214 
18  Env 2253 
19  FPV 522 
20  IM 11122 
21  MNs 1033 
22  RT-PCR 33965 
23  SHBRV 11 
24  aa 7041 
25  BBB 14658 
26  BEFV 83 
27  CAV 1247 
28  CHV 137 
29  CTD 3250 
30  CVS-11
31  CXCL10 144 
32  DCs 15581 
33  DFA 1506 
34  DI 5513 
35  EGFP 4800 
36  ELISA 41801 
37  ERK 14854 
38  FCV 646 
39  FHF4
40  FHV 207 
41  GP 13397 
42  HEP 623 
43  i.c 958 
44  IRES 1858 
45  LSDV 124 
46  LVST 26 
47  MB 8460 
48  MERS-CoV 1447 
49  ML 7428 
50  NGF 11153 
51  nt 3909 
52  p.i 5196 
53  PA 35516 
54  pPVT 11 
55  PV-11
56  REV-A 22 
57  RFFIT 137 
58  RG 1546 
59  Rln3
60  rRV
61  RV-G
62  RVG 194 
63  shRNAs 631 
64  siRNAs 3137 
65  SNV 896 
66  ts 1611 
67  V-RG 27 
68  VH 1966 
69  VL 7027 
70  VLPs 2611 
71  aa462G
72  AAV 5203 
73  AAVs 246 
74  Ab 3420 
75  ABL 573 
76  ADV 1029 
77  AgV3
78  AIF 2109 
79  Arg 1383 
80  Asp 1051 
81  BDA 667 
82  BDNF 15187 
83  BHK 611 
84  BLAD 83 
85  CAV2 47 
86  cbln12
87  CCL5 102 
88  CCV 343 
89  cDNA 2452 
90  CDPHE 28 
91  CeA 1291 
92  CF 24944 
93  CFs 1191 
94  CG 8855 
95  CHPV 65 
96  ChR2 448 
97  CI 222940 
98  CIAPIN1 28 
99  CIC 2150 
100  CMI 2663