A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 76
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SCA
Long Form : selective coronary angiography
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CAD 26741 
CTA 6767 
HDL 17775 
CA 22153 
CT 100801 
CTCA 449 
EBT 607 
ICA 8882 
IHA 1076 
10  LAD 7552 
11  MI 29754 
12  MPI 3016 
13  MPR 1995 
14  MPS 3899 
15  MSCT 1745 
16  US 24687 
17  64-MSCT
18  AAOCA 49 
19  aCAD
20  AHA 2239 
21  AMI 15179 
22  APDR 43 
23  apoB 2890 
24  BMI 71489 
25  CABG 13207 
26  CAP 9003 
27  CCTA 1478 
28  CDAI 1000 
29  CFR 1970 
30  CNR 2941 
31  CPR 6605 
32  CR 26411 
33  CRP 27102 
34  CSI 1880 
35  CTAP 299 
36  CTI 592 
37  CVD 26786 
38  DHEA 4010 
39  DS 12330 
40  DSCT 536 
41  DSCTI-AP
42  EBCT 423 
43  ECG 15347 
44  ER 46812 
45  FFR 2065 
46  FREET
47  HCC 45113 
48  HDL-C 9780 
49  IDSA 342 
50  IHD 4333 
51  ISR 2418 
52  IVUS 3242 
53  JL 75 
54  JR 121 
55  LCA 4218 
56  LCX 1089 
57  LT 11750 
58  MBF 1586 
59  MDCT 4774 
60  MDCTA 233 
61  MIP 4885 
62  OCA 653 
63  PA 31613 
64  PR 23546 
65  PTCA 3831 
66  QCA 812 
67  QTRC
68  RCA 3567 
69  RN 2043 
70  SAH 8573 
71  TES 1134 
72  TET 986 
73  TG 19511 
74  VA 13527 
75  VR 4375 
76  VRT 409