A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 321
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SD
Long Form : sexual dysfunction
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
FSFI 34  1149 
MS 34  56498 
ED 28  34733 
ASEX 18  142 
QOL 14  28996 
IIEF 12  1198 
PD 12  66957 
BDI 10  4767 
EDSS 2705 
10  CI 204873 
11  ESRD 11465 
12  OR 111984 
13  PE 26094 
14  HD 26543 
15  SF 9575 
16  SSRIs 4186 
17  GRISS 86 
18  LUTS 3349 
19  MDD 11164 
20  MSISQ-19 11 
21  RR 39639 
22  SQoL 34 
23  CKD 21357 
24  HADS 3651 
25  LUTD 184 
26  MMT 2305 
27  PDE5i 325 
28  PTSD 18228 
29  SSRI 2508 
30  AD 75913 
31  ANOVA 10738 
32  BAI 1311 
33  CV 20606 
34  DM 24605 
35  EjD 46 
36  FSD 644 
37  FSS 1547 
38  GU 1498 
39  HC 14368 
40  HR 76275 
41  MACE 5125 
42  MetS 7677 
43  MI 30349 
44  MSM 7776 
45  PDE5 1371 
46  PRISMA 2631 
47  PSA 18922 
48  RCTs 24269 
49  5ARIs 128 
50  ACE 17954 
51  AEDs 4338 
52  BMI 73245 
53  BPH 8421 
54  CNS 41037 
55  CSFQ 41 
56  DAS 2311 
57  FPAS 22 
58  FSDS-R 47 
59  HAART 8418 
60  HAMA 623 
61  HPV 25835 
62  HSDD 263 
63  IBD 18628 
64  IELT 285 
65  LOH 5576 
66  MMSE 7327 
67  MRI 78365 
68  MSQ 195 
69  NIDD 143 
70  PCPs 2332 
71  PI 22307 
72  PRL 9301 
73  RA 53661 
74  ROC 27601 
75  SAS 2951 
76  SCI 15651 
77  SF-36 4920 
78  SFQ 78 
79  SHIM 224 
80  SI 11343 
81  SIEDY 25 
82  SZ 2062 
83  TBI 19741 
84  TESD 14 
85  UI 3001 
86  UROs 12 
87  5-HTTLPR 125 
88  AASD 11 
89  ABI 3940 
90  ABPM 2235 
91  ADAM 704 
92  AE 6925 
93  AEBCR
94  AED 3004 
95  AFB 1671 
96  AIOD 127 
97  AMI 15444 
98  AMS 2612 
99  ANEJ
100  ANS 3536