A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 69
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SD
Long Form : sleep disorders
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PSQI 2930 
HR 83176 
CI 222940 
DD 6284 
ED 37742 
OR 121218 
PD 72074 
ASD 20001 
BMI 78584 
10  BPH 8779 
11  CP 27920 
12  MS 59998 
13  OSA 12515 
14  PSG 4144 
15  QOL 31405 
16  ADHD 18733 
17  aHR 3116 
18  BD 12262 
19  BMS 2851 
20  BP 42538 
21  CD 40107 
22  CSF 36702 
23  EDS 5869 
24  FC 9058 
25  GEE 2584 
26  GP 13397 
27  GPs 7854 
28  HA 29533 
29  HCs 4299 
30  HRQoL 16587 
31  HTN 2396 
32  IDDDU
33  ISI 3133 
34  L-OC
35  LUTS 3569 
36  MCTQ 65 
37  MDD 12193 
38  MOPSY
39  MVPA 3699 
40  NHI 840 
41  NHIRD 593 
42  NHP 2094 
43  NRSD
44  NSDs 38 
45  OC 11294 
46  OCD 8285 
47  ODC 3490 
48  ORs 17981 
49  PA 35516 
50  PAF 8636 
51  PDSS 335 
52  PG 17452 
53  PSQ 464 
54  PTSD 19591 
55  R-SG
56  R-SPG
57  ReHo 580 
58  RLS 3562 
59  SB 6305 
60  SCZ 1281 
61  SDB 2498 
62  SE 14649 
63  SJL 62 
64  SQ 1038 
65  SRRD
66  Tc 1625 
67  TDPD 12 
68  TDPD-NSD
69  TDPD-SD