A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 61
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SD
Long Form : sleep disorders
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PSQI 2508 
HR 76275 
CI 204873 
ED 34733 
OR 111984 
PD 66957 
ASD 17799 
BMI 73245 
BPH 8421 
10  CP 26155 
11  DD 5829 
12  MS 56498 
13  OSA 11471 
14  PSG 3835 
15  QOL 28996 
16  ADHD 17571 
17  aHR 2631 
18  BD 11385 
19  BMS 2712 
20  BP 40310 
21  CD 37655 
22  CSF 34923 
23  EDS 5359 
24  FC 8191 
25  GPs 7437 
26  HA 27755 
27  HCs 3676 
28  HRQoL 15194 
29  ISI 2926 
30  L-OC
31  LUTS 3349 
32  MDD 11164 
33  MOPSY
34  MVPA 3306 
35  NHI 786 
36  NHIRD 526 
37  NHP 1955 
38  NRSD
39  NSDs 33 
40  OC 10515 
41  OCD 7840 
42  ORs 16588 
43  PA 32574 
44  PDSS 301 
45  PG 16823 
46  PSQ 422 
47  PTSD 18228 
48  R-SG
49  R-SPG
50  ReHo 521 
51  RLS 3388 
52  SB 5784 
53  SCZ 1094 
54  SDB 2335 
55  SE 13727 
56  SQ 961 
57  SRRD
58  Tc 1415 
59  TDPD 10 
60  TDPD-NSD
61  TDPD-SD