A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 288
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SN
Long Form : serum neutralization
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ELISA 40  38143 
HI 28  7663 
AGID 11  267 
cELISA 11  409 
BVDV 2091 
EAV 385 
BHV-1 976 
BTV 1315 
p.i 5017 
10  PRV 1895 
11  BT 4756 
12  IFN-gamma 18193 
13  PID 2623 
14  PRRSV 2337 
15  BVD 459 
16  CDV 1116 
17  CF 22477 
18  EHDV 211 
19  HAI 2259 
20  i.n 1378 
21  MLV 1169 
22  PBL 6054 
23  PCR 56404 
24  PEDV 723 
25  AD 70656 
26  BRSV 440 
27  CHV-1 43 
28  CPV 803 
29  DPI 1845 
30  EAdV1 12 
31  ERAV 35 
32  FCV 600 
33  FMD 5842 
34  FPV 468 
35  HA 26111 
36  IFA 3130 
37  Ig 11394 
38  IIF 1183 
39  IPI 1460 
40  MDBK 265 
41  PIV3 175 
42  AGP 1305 
43  AKAV 41 
44  ARV 1942 
45  BoHV-1 286 
46  BRS 1562 
47  CaHV-1 10 
48  CPE 3520 
49  CpHV-1 41 
50  CPV-2 146 
51  CSF 33200 
52  DID 709 
53  EEE 332 
54  EHD 334 
55  EHV-1 810 
56  EIA 5563 
57  EMCV 555 
58  ERBV 17 
59  FA 21267 
60  FMDV 2130 
61  FPL 404 
62  FVR 251 
63  GPV 159 
64  HE 6220 
65  HIG 188 
66  IB 1558 
67  IBDV 1059 
68  iELISA 229 
69  IF 6242 
70  IFAT 1039 
71  ILT 474 
72  IM 10076 
73  iPRV
74  LAB-ELISA
75  mAb 14968 
76  MIF 3599 
77  NC 8594 
78  OIE 455 
79  PBMC 12022 
80  PED 1906 
81  PI-3 216 
82  Pu 170 
83  REV 442 
84  RIDEA
85  RPV 477 
86  TGE 270 
87  VN 1585 
88  VSV 2441 
89  2-ME 746 
90  AA5
91  ac-ELISA
92  Ads 232 
93  AdSV-20
94  AEC 1180 
95  AGD 608 
96  AGDP
97  AgELISA
98  AGPT 50 
99  AINOV
100  ALV 435