A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 781
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : SVR
Long Form : support vector regression
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SVM 26  6090 
RMSE 25  2382 
PLS 23  4929 
ANN 21  3669 
MLR 20  4218 
PLSR 20  909 
QSAR 15  3211 
PCA 14  20654 
RF 13  17842 
10  GA 12  14253 
11  PSO 12  1257 
12  RBF 10  2698 
13  ANNs 1191 
14  BPNN 226 
15  NIR 9076 
16  CC 14461 
17  RFR 365 
18  SVMs 771 
19  ANFIS 302 
20  LR 7352 
21  MAE 1934 
22  MAPE 308 
23  MARS 949 
24  ML 6366 
25  MSE 1465 
26  SVC 1928 
27  DNN 306 
28  LASSO 556 
29  NN 1595 
30  RT 31052 
31  ARIMA 457 
32  BRT 406 
33  CI 204873 
34  CNN 1847 
35  ELM 832 
36  fMRI 17407 
37  GPR 633 
38  GRNN 158 
39  MLP 1275 
40  PCR 58203 
41  PD 66957 
42  QSPR 596 
43  RMSEP 637 
44  TMPs 161 
45  AGB 410 
46  ASA 7676 
47  AUC 33169 
48  BMI 73245 
49  BP 40310 
50  BP-ANN 151 
51  BSPs 79 
52  COD 5588 
53  EEG 20886 
54  GBM 11396 
55  GP 12721 
56  GS 8271 
57  HC 14368 
58  HPLC 26306 
59  ICA 9052 
60  KNN 570 
61  KPCA 91 
62  KPLS 32 
63  LDA 3289 
64  LIBS 1033 
65  LOD 8586 
66  LOOCV 284 
67  LSSVR 33 
68  LSTM 399 
69  MLSM 11 
70  PANSS 2917 
71  Poly-PLS
72  QbD 542 
73  QP 276 
74  RR 39639 
75  RSA 3743 
76  RVM 656 
77  SARIMA 114 
78  SARs 1006 
79  SR 15679 
80  TN 5221 
81  TSVR 25 
82  AD 75913 
83  AIL 216 
84  AQI 168 
85  ARMA 181 
86  BART 325 
87  BL 4936 
88  BOD 1025 
89  BSVR
90  C-SVR
91  CA 22685 
92  CL 15789 
93  CNNs 701 
94  CO 17119 
95  CR 26980 
96  CT 102749 
97  CV 20606 
98  DAP 2630 
99  DE 4398 
100  DL 3030