A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 99
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : TC
Long Form : tetracycline hydrochloride
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
RhB 1080 
CIP 1804 
MB 7767 
MO 4175 
XRD 16742 
TEM 22903 
AP 24041 
DC 17956 
OTC 3458 
10  Trp 2313 
11  XPS 9019 
12  BPA 6553 
13  BSA 14015 
14  CDs 2271 
15  DMSO 7115 
16  ET 15916 
17  FRET 6928 
18  FT-IR 3238 
19  HSA 6767 
20  IFE 459 
21  MBC 4770 
22  PVP 4500 
23  SEM 36009 
24  TOC 3187 
25  VLD 120 
26  Ac 637 
27  AO7 212 
28  ASA 7733 
29  ATPS 499 
30  B-C-dots
31  BET 2425 
32  BLGA
33  BMCs 755 
34  C-dots 257 
35  CA 22890 
36  CBZ 2679 
37  CF 23799 
38  CFs 1096 
39  Cin 87 
40  CN 5374 
41  CNT 3108 
42  COD 5654 
43  CQD 111 
44  CTC 3150 
45  DFT 16094 
46  DOC 4653 
47  DOX 7969 
48  DOXY 108 
49  ECM 22680 
50  ENR 379 
51  ESR 8528 
52  FD 5553 
53  Fe 485 
54  FGPM
55  FRR 185 
56  FTIR 17020 
57  GCE 1645 
58  GO 13735 
59  HPLC 26410 
60  LC 19179 
61  LC-ESI-MS 357 
62  MINO 194 
63  MIP 4997 
64  N-CNT 15 
65  N-CQDs 37 
66  NDC 257 
67  NFATc1 469 
68  NS 9363 
69  OFX 185 
70  OXT 799 
71  PAAS 63 
72  PFC 8216 
73  PG 16905 
74  PL 12926 
75  PLA 5050 
76  POCs 155 
77  PP 13136 
78  PPCAV
79  PPCCu
80  PSM 2551 
81  PVA 4711 
82  Rh B 61 
83  Rr 47 
84  SD 31735 
85  SMR 3148 
86  SMZ 443 
87  SOX 292 
88  SPR 6826 
89  sRANKL 247 
90  TCs 1172 
91  TMB 1341 
92  TMP 2207 
93  TRAP 4366 
94  UPSM
95  UV 13998 
96  UV-vis 1499 
97  UV-vis DRS 135 
98  VL 6600 
99  WVTR 164