A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 36
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : TC
Long Form : tubocurarine
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ACh 12600 
DMPP 461 
HEX 414 
AcCho 65 
AChE 10946 
AChR 2609 
AChRs 727 
CCh 1019 
CI 211226 
10  Dec 51 
11  Deca
12  DHbetaE 159 
13  DN 6267 
14  EPCs 3625 
15  EPP 1117 
16  GALL
17  IO 1838 
18  MEC 2160 
19  MEPCs 112 
20  MEPP 256 
21  MVB 446 
22  nAChR 2576 
23  nAChRs 2581 
24  NEO 312 
25  NMB 693 
26  NMJ 1393 
27  OT 5643 
28  PCA 21221 
29  PTA 5099 
30  SP 20257 
31  TA 11144 
32  TBuMA 25 
33  TEA 3899 
34  TMA 4407 
35  TOF 4905 
36  VEC 460