A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 83
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : UKU
Long Form : Udvalg for Kliniske Undersogelser
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PANSS 16  2783 
BPRS 1365 
CGI 1794 
CGI-S 758 
SAS 2793 
DAI 1620 
GAF 1100 
MADRS 1526 
YMRS 645 
10  ADRs 2692 
11  AEs 8175 
12  AIMS 871 
13  BARS 159 
14  BD 10638 
15  CGI-I 584 
16  HAM-D 1595 
17  NPI 1310 
18  QOL 27034 
19  SANS 1615 
20  TDM 2067 
21  AASP 37 
22  AIS 6423 
23  ASEX 136 
24  ASFQ
25  BP 38469 
26  BPSD 818 
27  CAFEPS
28  CBP-NSA
29  CDSS 731 
30  CGI-BD
31  CGI-BP 98 
32  CGIS 49 
33  CYP2C19 178 
34  CYP3A4 677 
35  DAS 2188 
36  DLPFC 2851 
37  DR 8628 
38  EMs 522 
39  EPS 6462 
40  EQ-5D 1185 
41  ER 45451 
42  ESS 4172 
43  GH 19165 
44  HRQoL 14033 
45  IY 71 
46  LGM 516 
47  LOCF 308 
48  MARS 878 
49  MAUF
50  MCS 3937 
51  MDD 10358 
52  MH 4148 
53  MINI 732 
54  NREM 1797 
55  OCD 7480 
56  PF 6726 
57  PGI-I 213 
58  PIM 738 
59  PMs 1022 
60  PRL 9185 
61  PRSexDQ
62  PSP 4027 
63  QLS 197 
64  REM 4966 
65  RLAI 137 
66  rTMS 3504 
67  SDs 947 
68  SE 12889 
69  SEM 32771 
70  SF 9079 
71  SF-12 691 
72  SF-6D 141 
73  SOFAS 94 
74  SOS 1869 
75  SPD 1135 
76  SSRI 2429 
77  TR 5811 
78  TST 3906 
79  TTO 806 
80  VAS 23387 
81  VT 9486 
82  WHO-DAS II 18 
83  Y-BOCS 682