A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 94
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : US
Long Form : ultrasound examination
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CT 102749 
MRI 78365 
DVT 8160 
MW 5081 
NPV 7136 
RA 53661 
SVT 1539 
4-CP 313 
ADPKD 2553 
10  Ag 464 
11  AMUSE 18 
12  BS 4819 
13  BSA 13927 
14  BV16
15  BW 9459 
16  CBNMs
17  CD 37655 
18  CD0
19  CD2 36 
20  CDU 381 
21  CEUS 2645 
22  CFU 5559 
23  CFUs 1151 
24  CH 7110 
25  CNTs 3983 
26  CPP 6283 
27  CSC 4226 
28  CTR 1787 
29  CVD 27560 
30  CVI 1633 
31  DCNQ 16 
32  DD 5829 
33  DTC 3092 
34  DW 2001 
35  EAP 681 
36  EF 12461 
37  ERG 4206 
38  FNA 5761 
39  FNAC 2619 
40  FNC 214 
41  FSH 9982 
42  GFR 11388 
43  GIC 834 
44  GnRH 8416 
45  HFUS 114 
46  HHP 582 
47  HIG 195 
48  HRCT 3221 
49  HS 13219 
50  IPI 1551 
51  IUGR 4382 
52  LDLT 2323 
53  LVEF 8910 
54  Ma 469 
55  MD 27253 
56  miR-21 651 
57  MM 16562 
58  MR 35509 
59  MTA 2557 
60  MWNTs 650 
61  NAP 929 
62  NM 2565 
63  NOR 1755 
64  NPOA
65  NQ 184 
66  nZVC
67  PBS 7603 
68  PCOS 9786 
69  PDCD4 350 
70  PET 29027 
71  POM 1597 
72  PPV 11509 
73  PRL 9301 
74  PVL 2654 
75  qRT-PCR 10768 
76  RCC 11907 
77  RDS 3441 
78  rhTSH 322 
79  RMI 445 
80  RP 12139 
81  RS 8432 
82  SD-OCT 3156 
83  SDT 1154 
84  SEF 618 
85  SEIVH
86  Sx 24 
87  TBBPA 714 
88  Tg 7482 
89  TH 11833 
90  US/HHP
91  UTMD 192 
92  UV 13904 
93  VAS 25210 
94  VPS 791