A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 37
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : VCG
Long Form : vegetative compatibility group
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
RAPD 3916 
IGS 801 
nit 35 
AFLP 2176 
Foc 106 
PCR 58443 
RFLP 7163 
ACT 6035 
AFLPs 227 
10  AP-PCR 349 
11  BCA 887 
12  CAL 2935 
13  CPA 4854 
14  CPB 8653 
15  DAI 1736 
16  DON 2950 
17  DRC 1281 
18  ECA 1324 
19  EU/I
20  IAA 3961 
21  MAT 2658 
22  MMD 1086 
23  mtDNA 10917 
24  NA 13832 
25  ND 4388 
26  PDA 7304 
27  RAUCPCs
28  RFLPs 1158 
29  SE 13844 
30  SNP 19781 
31  SNPs 32442 
32  SRAP 189 
33  SSR 3383 
34  SSWM 18 
35  TR4 76 
36  Vd 939 
37  VDLSP